Denna webbplats vänder sig till läkare

Alarmerande siffror för övervikt och fetma i Sverige och världen

Förekomsten av övervikt och fetma, mätt med kroppsmasseindex (body mass index, BMI, kg/m2), har ökat kraftigt i Sverige de senaste decennierna bland barn, ungdomar och vuxna. Flera studier pekar dock på att ökningen kan ha avstannat kring millennieskiftet. Globalt har BMI ökat bland män åtminstone sedan 1980 i alla världens regioner förutom Centralafrika och södra […]

Obesitaskirurgi eller sagan om den fula ankungen

Fetma är ett svårbehandlat tillstånd, och konservativa terapier resulterar i de flesta fall i viktuppgång senare, ofta då till en högre vikt än den ursprungliga [1]. Vi är utrustade med många system som skyddar oss mot viktnedgång, me­dan det är mycket färre eller inga mekanismer som skyddar oss mot viktuppgång. Utifrån denna insikt förefaller det […]

Accelererande utveckling av obesitaskirurgi i Sverige

De första elektiva operationerna med syfte att bota »fettsot« utfördes i form av tunntarmsresektioner av Viktor Henriksson i Göteborg 1952 [1]. Djurexperimentella studier under 1950-talet i USA låg till grund för tunntarmsshuntar, dvs funktionella förkortningar av tunntarmen genom förbishuntning, i syfte att åstadkomma malabsorption [2]. Denna operationsteknik togs i allmänt bruk vid flera kliniker i […]

Lång väg mot framgångsrik läkemedelsbehandling av fetma

Farmakoterapi av fetma har hittills inte rönt någon bestående framgång. Historien är fylld av katastrofer med preparat som visat sig medföra allvarliga biverkningar. Ända in i modern tid har läkemedelsbehandling av fetma skapat bekymmer. Tabell I sammanfattar de dystra resultaten. Till läkemedelskatastroferna ska även läggas skandalen med den s k liquid protein diet, som bestod av […]

Beteendemodifikation – enda rimliga terapin vid fetma hos barn och vuxna

Beteendemodifikation som grund för fetmabehandling bygger på det självklara – om man äter mindre och rör sig mer så går vikten ner. All beteendemodifierande teoribildning avser att visa hur det ska gå till. I dag är beteendemodifikation som syftar till livsstilsförändring den enda rimliga behandlingsmetoden för flertalet barn och vuxna med fetma. Resultaten som uppnåtts […]

Mandometermetoden hjälper överviktiga styra sitt matintag

Trots att kroppsviktsreglering studerats mycket länge i neurobiologi och fysiologi, har kunskapen ännu inte med framgång kunnat överföras till klinisk verksamhet. Stephen Bloom, en av de mest aktiva neuroendokrinologerna, uttryckte nyligen saken så här: »Överviktsproblemet är olöst, och det ser ut som om det kommer att förbli olöst under lång tid« [1]. I takt med […]

Från kaos till ordning med handlingsprogram mot fetma

Liksom i övriga Sverige har fetma blivit allt vanligare under de senaste decennierna även i Västra Götalandsregionen (Fakta 1). I vår region beräknas ungefär 15 procent av alla vuxna vara feta. Stor variation föreligger dock mellan olika kommuner och stadsdelar [1]. Fetma medför risk för många sjukdomar och förtida död och är oftast ett mycket […]

Fetma ger vården en tuff utmaning

Fetma är ett av de största hoten mot den framtida folkhälsan. Sjukdomen leder till ökad risk för psykisk ohälsa, social dysfunktion, ökad sjuklighet och förtidig död. Enligt beräkningar publicerade i »Ekonomisk Debatt« i år står överviktsrelaterad översjuklighet för 20 miljarder kronor, eller 3,5 procent, av den totala kostnaden för sjuklighet i Sverige i dag. Eftersom […]

Allt fler kommersiella aktörer erbjuder viktminskning via nätet

Övervikt och fetma är ett betydande folkhälsoproblem i Sverige. Över 50 procent av vuxna män och strax under 40 procent av vuxna kvinnor i Sverige har ett BMI på 25 eller mer, dvs lider av någon grad av övervikt [1]. Flera privata aktörer har under de senaste åren börjat erbjuda olika former av produkter, tjänster, […]