Det är snart 20 år sedan Gösta Bohman skrev boken »Sagan om Gunnel«, om sin fru som fick Alzheimers sjukdom. Då var fortfarande denna sjukdomsentitet okänd inte bara för allmänheten utan även för en betydande del av personalen inom vården. I dag känner alla till den vanligaste demenssjukdomen, och de första nationella riktlinjerna för demens kommer att publiceras under det kommande året.

Samtidigt har diagnostiken utvecklats, vilket ger möjlighet till diagnos tidigare i sjukdomsförloppet men även leder till nya sjukdomsdefinitioner och -kriterier. Bättre kännedom om de bakomliggande biokemiska och patofysiologiska mekanismerna vid Alzheimers sjukdom har lett till en intensiv utveckling av nya farmakologiska behandlingsmetoder. Det finns även ett behov av ökad samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård för att tillgodose patienternas behov av adekvat omvårdnad och behandling.

Läkartidningens initiativ till ett temanummer om demens är därför viktigt och ger en möjlighet att sammanfatta kunskapsläget för de viktigaste demenssjukdomarna, deras diagnostik och behandling. Det är vår förhoppning att artiklarna i detta temanummer ska både väcka intresse och fungera som referensverk inom demensområdet de närmaste åren.