Denna webbplats vänder sig till läkare

Samma symtom men spridda definitioner

Traditionellt är tillståndet hjärtsvikt förknippat med att man har symtom och/eller fynd förenliga med hjärtsvikt samt en nedsatt systolisk hjärtfunktion. Under de senaste 10 åren har det dock blivit mer och mer tydligt att 30–50 procent av våra patienter med hjärtsvikt har en normal systolisk hjärtfunktion och i stället i många fall en störd diastolisk […]

Hjärtsvikt med normal ejektionsfraktion

Detta nummer av Läkartidningen innehåller ett viktigt tema om hjärtsvikt med bevarad systolisk funktion, som berör uppemot hälften av hjärtsviktspatienterna. Tillståndet kallas diastolisk hjärtsvikt eller »heart failure with normal ejection fraction« (HFNEF). Hjärtsvikt definieras inte som nedsatt pumpförmåga, utan som oförmåga att med bibehållna fyllnadstryck pumpa tillräckligt med blod för kroppens syrebehov. Fyllnadstrycket är intimt […]

Definition av diastolisk hjärtsvikt

Hjärtsvikt är ett syndrom vars diagnostik baseras på kliniska symtom och/eller fynd i kombination med en objektiv undersökning av hjärtat, vanligen ekokardiografi. Idag beräknas drygt 200000 individer i Sverige lida av symtomatisk hjärtsvikt, medan man uppskattar att minst lika många är drabbade av nedsatt pumpförmåga (systolisk vänsterkammardysfunktion) utan symtom. Cirka 30000 patienter beräknas årligen i […]

Ekokardiografi förfinar diagnostiken vid hjärtsvikt

Diagnosen hjärtsvikt ställd på basen av enbart kliniska fynd är felaktig hos upp till 50 procent av patienterna. Diagnostiska metoder som ekokardiografi och bestämning av förmakspeptider är därför nödvändiga för att ställa diagnosen hjärtsvikt. Den ekokardiografiska tekniken har under den senaste tioårsperioden berikats med nya kvantitativa mätinstrument som färg-M-mode [1] och vävnadsdoppler [2]. Dessa har […]

Diastolisk hjärtsvikt – symtom och etiologi

Hjärtsvikt är ett kliniskt syndrom med varierande sjukdomsbild. Diagnosen ställs på förekomst av symtom och fynd tillsammans med objektiv verifiering av nedsatt hjärtfunktion [1]. Symtom är ett subjektivt illabefinnande, till skillnad från tecken (kliniska fynd), som innebär objektiva uttryck för sjukdom (som patienten ofta inte är medveten om eller upplever som obehag), till exempel lungrassel […]

Behandling vid hjärtsvikt och bevarad systolisk funktion

Som redan diskuterats i temats inledande artikel finns ingen konsensus om definitionen av diastolisk hjärtsvikt. I de europeiska riktlinjerna [1] påpekas också tydligt att hjärtsvikt med preserverad systolisk funktion (PLEF, preserved left ventricular ejection fraction) inte är detsamma som hjärtsvikt med diastolisk dysfunktion (sk diastolisk hjärtsvikt). Man kan också fråga sig om det är viktigt […]