Denna webbplats vänder sig till läkare

Övervikt och läkemedelsbiverkan vanligast vid förhöjda levervärden

Förhöjda levervärden är vanligt hos symtomfria vuxna i den svenska befolkningen, även om säkra data saknas. För några år sedan höjde man normalvärdet för ASAT och ALAT, framför allt för män, vilket innebär att sjukdomar ibland nu kan döljas även hos personer med normala värden, speciellt inflammation vid fettlever. De flesta leversjukdomar upptäcks hos allmänläkaren […]

Ovanliga metabola sjukdomar kan visa sig som leversjukdom

Flera ovanliga metabola sjukdomar kan kliniskt presentera sig som bl a leversjukdom. Förutom de sjukdomar som beskrivs i denna artikel – alfa-1-antitrypsinbrist, cystisk fibros, Wilsons sjukdom och glykogeninlagringssjukdomarna – hör hepatiska porfyrier till gruppen. Leversjukdom vid alfa-1-antitrypsinbrist Alfa-1-antitrypsinbrist är en relativt vanlig autosomal sjukdom, som alltid bör inkluderas i differentialdiagnostiska överväganden hos patienter med oklar transaminasstegring […]

Ikterus och kolestas

Patienter med förhöjda levervärden är ofta opåverkade men kan naturligtvis vara allvarligt sjuka. Det gäller tex patienter med ikterus, dvs förhöjt bilirubin. En del patienter med förhöjda levervärden har dessutom förhöjda alkaliska fosfataser. Detta brukar kallas kole­stas och kan indikera allvarlig leversjukdom. Vi beskriver ett antal metabola tillstånd som leder till ikterus och/eller kolestas. Tillstånden […]

Hereditär hemokromatos – en vanlig genetisk sjukdom

Hereditär hemokromatos är en vanlig ärftlig sjukdom i Sverige som kan leda till levercirros om den inte upptäcks eller behandlas i tid. Den upptäcks oftast på grund av förhöjda levervärden eller förhöjd järnmättnad och förhöjt ferritin [1]. Sjukdomen leder till allvarlig organskada hos 5 procent av personer med den ärftliga formen, och eftersom det finns […]

Icke-alkohol­orsakad fett­leversjukdom kan ge permanent leverskada

Leversteatos (fettlever) är den vanligaste leversjukdomen i Sverige och en vanlig orsak till utredning på grund av förhöjda levervärden i blod. Överförbrukning av alkohol var länge ansedd som den dominerande orsaken till leversteatos, men år 1980 beskrev Ludwig och medarbetare [1] inlagring av fett i kombination med förekomst av inflammation i levern hos 20 medelålders […]

Metabol leversjukdom är ofta orsaken

Patienter med förhöjda levervärden är numer en relativt stor del av patienterna i öppenvården. Detta ämne har behandlats på flera ställen i facklitteraturen under det senaste decenniet. Förhöjda levervärden skapar ofta oro hos patienten, även om de förhöjda värdena många gånger orsakas av sjukdomar som är relativt ofarliga eller har långsam progress. Bakom förhöjda levervärden […]