Denna webbplats vänder sig till läkare

Bilden allt viktigare för hjärtdiagnosen

Under de senaste decennierna har överlevnaden för våra hjärtpatienter förbättrats påtagligt genom förbättrad diagnostik, behandling och prevention. Framstegen är direkt kopplade till forskningen inom hjärt–kärlområdet; till grundforskning och preklinisk forskning som identifierar orsaker och mekanismer bakom hjärtsjukdomar och till klinisk forskning som utprövar nya diagnostiska metoder och behandlingsalternativ, dvs evidensbaserad medicin. Med ytterligare kunskap om […]

Förbättrad diagnostik ger allt bättre terapi

Akut hjärtinfarkt är i Sverige hos både män och kvinnor den enskilt största dödsorsaken och utgör hälften av alla dödsfall [1]. Detta trots att mortaliteten i kranskärlssjukdom i västvärlden minskat stadigt sedan 1960-talet, vilket indikeras i Figur 1, som visar mortalitet i USA. Bidragande orsaker är introduktionen av koronar bypass-kirurgi i början av 1970-talet, ballongvidgning […]

Mobila tekniker för diagnostik vid sängkanten

Ekokardiografi (eko) är i dag den mest använda diagnostiska bildtekniken för kombinerad funktionell och morfologisk diagnostik vid i stort sett alla former av hjärtsjukdom. Den erbjuder den ideala sängkantsdiagnostiken vid misstanke om såväl akut koronart syndrom (akut hjärtinfarkt eller instabil kranskärlsjukdom) som stabil kranskärlssjukdom och rekommenderas som primär vägledande grundundersökning vid möjligt akut koronart syndrom […]

Strålande diagnostik utan strålning

Den snabba utvecklingen av magnetisk resonanstomografi (MR) har gjort att MR-tekniken i dag kan användas för att diagnostisera en lång rad hjärtsjukdomar. MR-kameran kan avbilda hjärtats funktion och morfologi, mäta blodflödet genom klaffar och kärl samt avbilda och kvantifiera infarkt och inflammation i hjärtmuskulaturen. (För beskrivning av MR-fysiken se Faktaruta.) Det finns en mängd publikationer […]

Gammakameran visar hjärtats genomblödning

Kärlkramp och hjärtsvikt kan orsakas av otillräcklig perfusion av hjärtmuskulaturen (ischemi), men symtomen bröstsmärta och andfåddhet kan ha många andra orsaker. Arbetsprov och ekokardiografi används diagnostiskt vid bröstsmärta respektive andfåddhet, men om diagnosen fortfarande är oklar, dvs sannolikheten för myokardischemi är varken låg eller hög utan intermediär, behövs vidare utredning. Myokardskintigrafi är en diagnostisk metod […]

Skiktröntgen undersöker hjärtat på några sekunder

Hjärt- och kranskärlssjukdomar är sammantagna den ledande dödsorsaken i både Europa och USA, med ca 600000 döda per år enbart i Europa. Omkring hälften av alla dödsfall i plötslig hjärtdöd sker utan föregående symtom. Selektiv kranskärlsröntgen är i dag den enda kliniska metod som kan avbilda och kvantifiera kranskärlsstenoser in vivo med tillräckligt hög säkerhet. […]

Kranskärlsröntgen har stått sig i femtio år

Koronarangiografi är den ledande metoden för avbildning av kranskärl och den metod som alla andra undersökningsmetoder jämförs mot. Detta ska ses i ljuset av den kraftiga förbättringen av icke-invasiv datortomografisk teknik under senare år. Trots massiv marknadsföring och stor entusiasm hos förespråkarna har multisnitts-DT (multidetector computed tomography, MDCT) av kranskärlen många år kvar av utveckling […]

Hjärtdiagnostik i bild ger allt bättre terapi

Inledning Bilden allt viktigare för hjärtdiagnosen Eva Swahn Medicinsk kommentar Förbättrad diagnostik ger allt bättre terapi Andreas Rück, Hans Vallin, Christer Sylvén Klinik och vetenskap Mobila tekniker för diagnostik vid sängkanten Birgitta Janerot-Sjöberg, Reidar Winter, Jan Engvall, Lars-Åke Brodin Strålande diagnostik utan strålning Marcus Carlsson, Håkan Arheden Gammakameran visar hjärtats genomblödning Marcus Carlsson, Håkan Arheden […]