Denna webbplats vänder sig till läkare

Leversjukdomar i fokus för svensk forskning

Svensk internmedicinsk leverklubb (SILK) har sedan den inrättades 1984 varit viktig för utvecklingen av hepatologi i Sverige. SILK har ägnat särskild uppmärksamhet åt immunologiskt medierade leversjukdomar. Autoimmun leversjukdom innefattar autoimmun hepatit, primär biliär cirros och primär skleroserande kolangit. Beteckningen är inte helt adekvat då ingen av sjukdomarna fullständigt uppfyller kriterierna för autoimmuna sjukdomar. Patogenesen är […]

Autoantikroppar centrala för diagnos

Ett flertal autoantikroppar är viktiga dia­gnostiska markörer för autoimmun hepatit och primär biliär cirros. För primär skleroserande kolangit har däremot ingen stark serologisk markör identifierats. Sedan många år är immun­fluor­escens­­­(IF)-mikroskopi på råttvävnad den etablerade metoden för att påvisa autoantikroppar. Metoden kräver dock erfarenhet vid avläsning och påvisar inte alla diagnostiskt betydelsefulla autoantikroppar. Med kunskap om […]

Levern i bild – diagnostik i dag och i morgon

Dagens diagnostik av immunologiskt medierade leversjukdomar vilar primärt inte på bilddiagnostik. Däremot har bild­diagnostiken en betydande roll när dessa sjukdomar leder till leverfibros som tenderar att progrediera, vilket i sin tur leder till nedsatt leverfunktion, cirros, och slutligen portal hypertension. Nya tekniska framsteg har gjort att bilddiagnostik kan bli aktuell även i tidigare skeden. Korrekt […]

Leverbiopsi överlägsen diagnosmetod … i vissa fall

Leverbiopsi ingick tidigare närmast rutinmässigt i utredningen av patienter med leversjukdomar. Utvecklingen av specifika diagnostiska markörer har emellertid inneburit att behovet av leverbiopsi för att fastställa etiologi minskat. Möjligheterna att värdera cirrosförekomst röntgenologiskt med DT och ultraljud har också förbättrats. Ultraljudselastografi (även kallad FibroScan) är en non­invasiv teknik som vunnit stor popularitet i Sydeuropa, och […]

Autoimmun hepatit kräver ofta livslång behandling

Autoimmun hepatit är känd som en egen sjukdom sedan 1950-talet. Den beskrevs då av den svenske internmedicinaren Jan Waldenström som en inflammation som drabbar levercellerna. Initialt trodde man att den framför allt drabbade unga kvinnor. I dag vet man att sjukdomen kan uppkomma i alla åldrar, hos såväl män som kvinnor, men att den dominerar […]

Svårt bromsa primär skleroserande kolangit

Primär skleroserande kolangit (PSC) är en kronisk kolestatisk leversjukdom med stark association till inflammatorisk tarmsjukdom; två tredjedelar av de drabbade är män. Sjukdomen är oftast kroniskt progredierande och leder efter hand till cirrosutveckling, leversvikt och behov av levertransplantation. Diagnosen ställs genom en kombination av kliniska, biokemiska och histologiska förändringar samt framför allt kolangiografiskt typiska förändringar […]

Primär biliär cirros har god prognos när symtom saknas

Primär biliär cirros kännetecknas av en långsam men varierande progressiv destruktion av de intrahepatiska gallgångarna med åtföljande biokemisk och ibland även klinisk kole­stas [1]. Bakomliggande orsaker är fortfarande inte kända. Förekomst och kliniskt förlopp Trots namnet har bara ungefär en av fem patienter utvecklad levercirros vid diagnos; resten har varierande grad av inflammation i de […]

Sjukdomarna överlappar ofta varandra

De klassiska autoimmuna leversjukdomarna autoimmun hepatit (AIH), primär biliär cirros (PBC) och primär skleroserande kolangit (PSC) är inte alltid entydigt avgränsbara dia­gnostiska entiteter. Eftersom patogenesen är okänd, blir dia­gnosen dessutom avhängig kriterier som ibland inte helt uppfylls. Inte sällan påträffas patienter med inslag av flera olika autoimmuna leversjukdomar samtidigt eller som uppfyller flertalet men inte […]