Denna webbplats vänder sig till läkare

Ny skjuts åt 100-årig terapi

Under temats rubrik »Immunterapi vid astma/allergi« kan vi i dag sam­man­fatta nya kun­skaper om en 100 år gammal behandlingsmodell och samtidigt beskriva en snabb och spännande utveckling av nya möjliga behandlingsmetoder. Vi ser också ett möjligt paradigmskifte när det gäller att förebygga allergisk sjukdom. Med hjälp av kunskaper om basal immunologi och immuncellernas funktion, interaktioner, […]

Anti-IgE blockerar central astmamekanism

Trots att vi i dag har ett flertal effektiva astmamediciner är svår persisterande astma ändå ett betydande problem. Dessa patienter har en påtaglig nedsättning i sin livsföring och livskvalitet. Gruppen står för en stor del av de hälsoekonomiska kostnaderna vid astma till följd av medicinkostnader, akutbesök, akutbehandlingar, sjukhusvård och sjukskrivningar. Trots framsteg med kombinationsbehandling med […]

Mekanismerna vid allergenspecifik immunterapi klarnar

Subkutan allergenspecifik immunterapi (SCIT) introducerades i sin nuvarande form 1911 när den berömda artikeln »Prophylactic inoculation aganst hay fever« av Leonard Noon publicerades i Lancet [1]. Medan tillkomsten av de flesta behandlingsmetoder följer en logisk utveckling från basala koncept till kliniskt användbara interventioner har den allergenspecifika immunterapin fungerat i klinisk praxis från början, utan att […]

Vaccination mot allergier ger god symtomlindring

Allergenspecifik immunterapi (ASIT), ibland kallad allergivaccination eller, tidigare, hyposensibilisering, används för att försvaga den allergiska IgE-medierade reaktionen mot specifika allergener, tex pollen eller getinggift. Mekanismerna för effekten av allergenspecifik immunterapi beskrivs i avsnittet »Mekanismerna vid allergenspecifik immunterapi klarnar«. Behandling med subkutana allergeninjektioner (SCIT) har använts sedan ett sekel, men det var inte förrän på 1970-talet […]

Biologisk ingenjörskonst ger ny astmaterapi

När man diagnostiserar allergi, vare sig man gör pricktest i huden eller mäter cirkulerande allergenspecifika IgE-antikroppar i serum, använder man sig av allergenextrakt, som är en blandning av många olika allergena och icke-allergena komponenter i varierande mängd. Rekombinanta allergener Med hjälp av molekylärbiologisk teknik kan man i dag framställa allergena komponenter som enskilda rekombinanta proteiner […]

TNF-blockad – ny strategi vid svårbehandlad astma

Dagens effektiva astmaläkemedel kan hålla sjukdomen hos de flesta patienter med lindrig och medelsvår astma under full kontroll, dvs tillåta en i allt väsentligt normal livsföring och livskvalitet. Det finns dock fortfarande en grupp av astmapatienter som trots behandling med i princip alla tillgängliga läkemedel, inklusive höga doser inhalationssteroider, och ofta även med tillägg av […]