Denna webbplats vänder sig till läkare

KOL den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av våra stora folksjukdomar, och vi räknar idag med att mer än en halv miljon personer i Sverige är drabbade. Idag är KOL den fjärde vanligaste dödsorsaken och beräknas år 2020 vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. Inställningen till KOL har tidigare varit uppgiven, och sjukdomen har inte […]

KOL – en multifaktoriell systemsjukdom

Att rökning kan ge en allvarlig obstruktiv lungsjukdom har varit känt sedan 1950-talet. Smogkatastrofen i London, då överdödlighet i respiratorisk insufficiens noterades på sjukhusen, blev en väckarklocka. Intresset för rökningens skadeverkningar i lungorna startade, men det är först under den senaste 10-årsperioden som fokus verkligen har riktats mot kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Alarmerande prevalens- och […]

Underdiagnostiserad sjukdom med hög mortalitet

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, förekommer i 4–10 procent hos den vuxna befolkningen i världen [1, 2]. Diagnosen baseras på obstruktiv lungfunktionsnedsättning vid lungfunktionsmätning, spirometri. De vanligaste riskfaktorerna för KOL är stigande ålder och rökning. Bland övriga riskfaktorer finns även yrkesexponering. Nya data visar att en betydligt högre andel av rökare än vad som har beskrivits […]

Tidig diagnos av KOL utmaning för primärvården

KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en vanlig, i många fall underdiagnostiserad och underbehandlad sjukdom med ökande prevalens och dödlighet. Primärvården har fått en allt viktigare roll för upptäckt, diagnostik och omhändertagande av patienter med KOL. Med ökande svårighetsgrad och successiv försämring av sjukdomen påverkas patientens livskvalitet allt mer. Försämringen leder också till ett ökat sjukvårdsbehov […]

Morbiditet och mortalitet ökar hos kvinnor med KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) har blivit en allt viktigare del i vårt sjukdomspanorama under 1900-talet. Erfarenheterna av den starka smogen som drabbade London 1950 och det stora antal personer som då insjuknade i svåra luftvägsbesvär, där förhistorien i många fall var KOL-sjukdom, ledde till ökade forskningsansatser. Petos och Fletchers undersökningar i London under 1960-talet beskrev […]

Underhållsbehandling vid KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) utvecklas oftast med ett smygande förlopp under decennier. Debuten äger oftast rum vid 40–50-årsåldern, och sjukdomen ger endast lindriga symtom i tidiga faser. I detta tidiga stadium av sjukdomen är behandling, frånsett rökavvänjning, oftast inte indicerad. Om sjukdomen tillåts att progrediera tillkommer dyspné vid ansträngning, vilket tilltar med åren. Utöver detta […]

Rökavvänjning viktigaste kausalbehandlingen vid KOL

Tobak röks globalt av cirka 30 procent av alla vuxna [1]. Kronisk tobaksrökning är förknippad med ökade risker (30–2500 procent) för ett 20-tal dödliga sjukdomar och ett 40-tal funktionella besvär. Femtio års uppföljning av brittiska läkare har visat att mer än varannan rökare avlider i genomsnitt tio år i förtid av en tobaksrelaterad sjukdom och […]

KOL – En dold folksjukdom

Läs artiklarna KOL den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen Kjell Larsson KOL – en multifaktoriell systemsjukdom Sven A Larsson, Claes-Göran Löfdahl Underdiagnostiserad sjukdom med hög mortalitet. Prevalensen av KOL är starkt korrelerad med rökvanor och stigande ålder Anne Lindberg, Bo Lundbäck Tidig diagnos av kol utmaning för primärvården Björn Ställberg, Bengt-Eric Skoogh Morbiditet och mortalitet […]