Denna webbplats vänder sig till läkare

IBD ökar starkt – ännu oklart varför

De första epidemiologiska studierna av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) utfördes i Storbritannien på 1960-talet. Sedan dess har många studier publicerats. Från tidiga studier med ofta långa observationstider kan trender utläsas, medan studier publicerade under 2000-talet mer ger en bild av den aktuella förekomsten av IBD runt om i världen. Förekomsten av IBD skiljer sig markant mellan […]

Diagnosen IBD måste grundas på bred bas

Inflammatorisk tarmsjukdom kan inte fastställas med enbart ett blodprov eller en undersökning. Diagnosen bygger i stället på en sammanvägning av sjukhistoria, morfologiska undersökningsmetoder och vävnadsundersökningar, där and­ra förklaringar uteslutits. Tidsaspekten är också viktig, dvs det kan vara vanskligt att ställa diagnosen vid första insjuknandet. Det finns nämligen flera orsaker till inflammatoriska tillstånd i tunn- och […]

Modern läkemedelsterapi vid Crohn – nationella riktlinjer

Denna behandlingsöversikt av Crohns sjukdom är framtagen av en arbetsgrupp utsedd av Svensk gastroenterologisk för­­- e­ning. Här presenteras medicinsk behandling av aktiv sjukdom samt underhållsbehandling, men inte behandling efter tarmresektion eller behandling av fistelkomplikationer. Delar av de nyligen uppdaterade riktlinjerna för behandling av Crohns sjukdom från European Colitis and Crohn’s Organi­sation (ECCO) [1, 2; Gert […]

Hand­­läggning av svårt skov av ulcerös kolit

Ulcerös kolit har oftast ett kroniskt intermittent förlopp, där perioder av ökad sjukdomsaktivitet växlar med perioder av besvärsfrihet. Svårighetsgraden av ett skov indelas traditionellt i lindrigt, måttligt svårt och svårt skov [1, 2]. Omkring 15 procent av patienterna drabbas någon gång under sjukdomsförloppet av ett svårt skov, vilket ibland kan vara debutsymtomet. Ett svårt skov […]

Kolitcancer – myt eller verklighet?

Patienter med ulcerös kolit har ökad risk att drabbas av kolorektal cancer, men omfattningen av denna riskökning är omdiskuterad. Nyare studier antyder att risken för kolorektal cancer nu är mindre än vad man tidigare trott. Varför risken har minskat är inte kartlagt, men data tyder på att åtgärder som koloskopisk övervakning och ökad användning av […]

Kirurgi – omistligt komplement till medicinsk behandling

Historiskt sett har tarmkirurgin varit en hörnsten i behandlingen av både ulcerös kolit och Crohns sjukdom, och svensk kirurgi har gjort viktiga insatser för utvecklingen av kirurgin vid dessa tillstånd. Den moderna utvecklingen av rekonstruktiv kirurgi för ulcerös kolit initierades på 1970-talet av professor Nils G Kock, Göteborg, i och med introduktionen av den kontinenta […]

Sänkt livskvalitet vid skov grundar för alternativ terapi

Av tradition har behandling och uppföljning av kroniska sjukdomar varit inriktad på registrering av symtom och resultat av biologiska variabler såsom blodprov, fysiologiska mätmetoder och olika bildtekniker. Detta sätt att mäta speglar dock ofta dåligt patientens subjektiva hälsotillstånd, som till stor del avgör hur sjuk en person uppfattar sig vara och i vilken mån hon/han […]

Swibreg – nationellt IBD-register i ny tappning

Det nationella IBD-registret (IBD, inflammatorisk tarmsjukdom) Swibreg har under de senaste åren vuxit snabbt. Allt fler kliniker i landet ansluter sig, och registret administreras nu av företaget Health Solutions, ‹http://www.healthsolutions.se›. Anknytning till en större aktör var en förutsättning för att registret skulle kunna utvecklas och expandera under 2009. Swibreg är byggt i databasen RealQ, som […]

Tidigare rariteter, nu folksjukdomar

IBD (inflammatory bowel disease) var tidigare ovanligt. Dock har stigande incidens – framför allt bland yngre – för de båda huvudtyperna ulcerös kolit och Crohns sjukdom de senaste 30 åren resulterat i även hög prevalens. Närmare 1 procent av befolkningen är nu drabbad av någon form av IBD (inberäknat subtyper som obestämbar och mikroskopisk kolit, […]

IBD har blivit ett folkhälsoproblem

InledningTidigare rariteter, nu folksjukdomarRobert LöfbergKlinik och vetenskapPolygenetisk störning i första linjens mukosa­försvarJohan Dabrosin Söderholm, Sven PetterssonIBD ökar starkt – ännu oklart varförAnnika Brinkberg LapidusDiagnosen IBD måste grund as på bred basOlof Grip, Jonas Halfvarson, Marie Carlson, Berit SternbyModern läkemedelsterapi vid Crohn –nationella riktlinjerSven Almer, Ragnar Befrits, Anders S Eriksson, Jonas Halfvarson, Ulf Hindorf, Robert LöfbergHand­­läggning […]

Polygenetisk störning i första linjens mukosa­försvar

Kroniska inflammatoriska tillstånd i olika organsystem är vanliga och utmanande sjukdomar för dagens sjukvård. Sjukdomarna är till stor del polygenetiska och uppvisar symtombilder som sammantaget ger kliniskt relativt välgrundade dia­gnoser, t ex psoriasis, systemisk lupus erythematosus (SLE), multipel skleros (MS) och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Dagens läroböcker beskriver ofta symtomen som organbundna företeelser intimt sammanlänkade med den […]