Denna webbplats vänder sig till läkare

Livsstilen påverkar sömnen – på gott och ont

Sömn är en central livsstilsfaktor. Den skiljer sig dock från t ex rökning, alkoholkonsumtion och koffeinintag genom att den styrs av ett grundläggande homeostatiskt behov [1]. Den skiljer sig också från födointag (och rökning) genom att vara gratis och genom att levereras av hjärnan vare sig vi vill eller inte (visst motstånd är dock möjligt). Sömn […]

Rätt mat kan mota kardio­metabola sjukdomar

Denna artikel beskriver kostens betydelse för fetmarelaterade sjukdomar som typ 2-diabetes, hjärt–kärlsjukdom och metabola rubbningar. Dessa s k kardiometabola sjukdomar är starkt livsstilsrelaterade, och kosten kan ha stora effekter så länge följsamheten är god. En »osund« kost har beräknats kunna förklara ca 30 procent av alla hjärtinfarkter [1]. Realistiska kostförändringar kan minska den totala dödligheten med 10–15 […]

Att äta är en fråga om tajmning

Levande organismer har anpassats till återkommande skiftningar i ljus och mörker över dygnet och året. Det har varit nödvändigt att under ljusa, fruktbara perioder lagra energi inför perioder av mörker och energibrist. Däggdjur anrikar fettväv eller samlar mat i förråd inför vinterns matbrist. När dagsljuset minskar om hösten reagerar tallkottkörteln med ökad produktion av melatonin […]

Mindre stillasittande och mer fysisk aktivitet bra för hälsan

Otillräcklig fysisk aktivitet är ett globalt hälsoproblem på grund av dess höga prevalens och viktiga roll i uppkomsten av ett flertal folksjukdomar [1-3]. Riskerna med otillräcklig fysisk aktivitet Inaktivitet är en av de tio största riskfaktorerna för både förtida död och sjukdomsbörda (disability-adjusted life years, DALY). Otillräcklig fysisk aktivitet beräknas förklara minst 22 procent av […]

Psykisk stress ökar risk för kardiovaskulär sjukdom

­I allmänhetens ögon har psykisk stress länge ansetts kunna orsaka såväl hjärtinfarkt som slaganfall, men den medicinska professionen har inte varit lika övertygad. Delvis är detta betingat av att stress och andra psykosociala faktorer representerar ett brett och ganska vildvuxet spektrum av faktorer, men också av att psykosociala faktorer generellt sett är svårare att definiera […]

Bra livsstil lönar sig

I detta nummer av Läkartidningen fokuserar vi på utvalda områden inom livsstil och levnadsvanor och deras betydelse för hälsa och sjukdom. Området rör både oss själva som privatpersoner och som sjukvårdspersonal. Våra levnadsvanor påverkas ofta av trender, och det är viktigt att vi kritiskt grans­kar både nya och gamla rön. Forskning om livsstil och hälsa […]

Sund livsstil av stor vikt för hälsan

InledningBra livsstil lönar sig Mai-Lis Hellénius, Carl Johan Sundberg Klinik och vetenskapLivsstilen påverkar sömnen – på gott och ont Torbjörn Åkerstedt Rätt mat kan mota kardio­metabola sjukdomar Ulf Risérus Att äta är en fråga om tajmning Maria Lennernäs Mindre stillasittande och mer fysisk aktivitet bra för hälsan Lena Kallings, Mai-Lis Hellénius Psykisk stress ökar risk […]