Denna webbplats vänder sig till läkare

Psykiskt sjuk av stress … dia­­gnostik, pato­­fysiologi och rehabilitering

Få betvivlar i dag att ett övermått av stress kan förorsaka kroppslig ohälsa. Att stress kan orsaka psykisk ohälsa är också självklart för de flesta. Vad som är mindre klart är vilken typ av ohälsa det kan röra sig om. Den enklaste principen för att sortera bland de tillstånd som kan orsakas av stress är […]

Återhämtning självklart för elitidrottare … men inte för yrkesarbetare

Allt fler studier har visat att det finns tydliga samband mellan otillräcklig eller störd sömn och hälsoproblem (t ex insulinresistens, fetma och utmattningssyndrom) [1, 2]. Särskilt oroväckande är att många av dessa samband kryper allt längre ner i åldrarna [3, 4]. Betydelsen av goda sömnvanor som prevention kan ställas i kontrast till att dagens samhälle präglas […]

Ny struktur på vardagen – en hjälp vid stress­relaterad ohälsa

Interventionen »vardagsrevidering« är framtagen för att möta rehabiliteringsbehovet hos personer som sjukskrivits på basis av stressrelaterade diagnoser. Vardagsrevidering bygger på några teoretiska antaganden, av vilka tre kan särskilt betonas. Ett är att vardagens totala aktivitetsmönster, dvs fördelningen av alla aktiviteter som utförs under dygnets timmar, behöver ses över hos en person som drabbats av stressrelaterad […]

Fysisk aktivitet bra mot stress­relaterad psykisk sjuklighet

Det är välkänt att regelbunden fysisk träning har stor betydelse som prevention av livsstilsrelaterade sjukdomar som hjärt–kärlsjukdom, diabetes och övervikt [1]. Den preventiva effekten av fysisk aktivitet vad gäller psykisk ohälsa har också blivit alltmer känd, och i Socialstyrelsens senaste riktlinjer avseende behandling av depression och ångest lyfts fysisk aktivitet fram som en viktig metod […]

Arbetsplatsen – fokus för interventioner vid utbrändhet

Utbrändhet har föreslagits vara en konsekvens av lång tids obalans mellan en persons förmåga och förväntningar och arbetets karakteristika. Några huvudsakliga sådana karakteristika som lyfts fram av Maslach et al [1] är de som är mest studerade när det gäller samband mellan arbete och ohälsa, nämligen alltför höga krav, bristfällig kontroll, bristande gemenskap och stöd, […]

Gruppsamtal på arbetsplatsen kan motverka utbrändhet

Anpassningsstörning och reaktion på svår stress (diagnoskod F 43 enligt ICD-10) var i september 2010 den näst vanligaste diagnosen vid pågående sjukskrivning [1]. Av folkhälsorapporten 2009 framgår att stressrelaterade besvär som sömnbesvär, ängslan och oro, ständig trötthet samt värk i nack- och skulderregionen har blivit vanligare sedan 1980-talet, utom i åldrarna över pensionsåldern [2]. En […]

Rehabiliteringsrådet föreslår kvalitetsregister och kunskaps­center

Ända sedan införandet av en allmän sjukförsäkring 1955 har rehabilitering av långtidssjuka varit ett problem, både för individen och för socialförsäkringssystemet. Sedan 1958 har mer än ett dussin statliga utredningar försökt lösa rehabiliteringsproblemen. I dessa utredningar finns en stor mängd praktisk kunskap och djupa erfarenheter samlade, och ett antal förslag har lagts fram som ofta […]

Utmattningstillstånd – i stressens spår

»Enbent man rider, döv man går vall, enögd man duger till drabbning, blott lik gagnar föga till« Denna kärva Havamaldikt skulle kunna stå som en symbol för klassisk rehabilitering. Medicinen har onekligen gjort fantastiska framsteg när det gäller att kompensera för kroppsliga handikapp. Men i dag beror arbetsoförmåga oftare på helt andra problem: smärta, nedstämdhet, […]