Denna webbplats vänder sig till läkare

För kvinnofrid krävs insatser på alla fronter

Kvinnors skuld till mäns aggressivitet har länge tagits för given, och våldet har betraktats som en del av privatlivet såväl här hemma som i andra kulturer. En kvinna sa till mig: »Du förstår, i mitt land finns inget som heter våldtäkt, det heter att vara dum.« Samhället, sjukvården och kvinnorna bagatelliserar skadorna. Skadorna läker, men […]

Vården har en nyckelroll i att avslöja våld och hjälpa kvinnor

Våld mot kvinnor förekommer överallt i världen och är ett hot mot kvinnors liv och hälsa. Det visar tydligt världsorganisationernas rapporter. Samhället har ett ansvar vad gäller att förebygga och åtgärda våldet. Misshandel och sexuella övergrepp är kriminella handlingar, som det är ett rättssamhälles uppgift att beivra. Hälso- och sjukvården har en unik möjlighet att […]

Från intern familjeangelägenhet till grovt brott

Mord är ett av det civiliserade samhällets allvarligaste brott. Det är också mycket svårt att förebygga mord, utom på ett område: kvinnor som riskerar att misshandlas till döds av sina manliga partner. Tre av fyra ofta grova anmälda våldsbrott mot kvinnor äger rum i hemmet [1]. Samhällets sätt att reagera på våld och hot mot […]

Psykodynamisk behandling för kvinnomisshandlare

Denna översikt baseras dels på författarens kliniska erfarenheter som psykoterapeut, psykoanalytiker och handledare åt familjerådgivare, dels på valda skrifter ur relevant psykodynamisk litteratur gällande psykodynamisk behandling av kvinnomisshandlare, särskilt Jukes´ [1] teorier. Hur förstå dessa män? En vanlig uppskattning är att ca 40 procent av män kan bli våldsamma mot sina partner [1]. Hur kan […]

Synligt folkhälsoproblem som vi har svårt att se

Många inom hälso- och sjukvården möter människor som har skadats på grund av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det är ett allvarligt problem, inte minst ur ett folkhälsoperspektiv. Inför arbetet mot en del av våldsproblematiken, dvs våld i nära relationer och sexuella övergrepp, i Stockholms län har ett handlingsprogram «Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor« antagits och […]

Våldet mot kvinnor är en del av ett större våld

Debatten om våld mot kvinnor består egentligen av flera olika debatter med en enorm spännvidd avseende utgångspunkter, teoretiska ansatser, problembeskrivningar, slutsatser och eventuella åtgärdsförslag. Det är knappast möjligt, och troligen inte ens meningsfullt, att förhålla sig till alla dessa debatter i en artikel. Som kriminolog har jag inte svårt att välja min ingång i denna […]