Denna webbplats vänder sig till läkare

Från läkar­paternalism till patient­autonomi

Patientens ställning har under senare tid förändrats i flera avseenden. Den beslutskapabla patienten har fått ökat medinflytande i frågor om utredning och behandling. Lagstiftningen har givit patienten ett större inflytande såtillvida att ingen behandling får ges utan patientens samtycke. Patientens rättigheter har lyfts fram av både nationella och internationella läkarsammanslutningar [1, 2]. Den ökade tillgången […]

Etiken är basen i varje läkares vardag

Det har gått över fem år sedan Läkartidningen hade en artikelserie om etik. Det gällde då Etik i ledning, organisation och administration 2003 och Etiskt samtal 2004. Förvisso har många artiklar fokuserat på etiska problem och lösningar sedan dess, och stundom har debatten varit hård, inte minst när det gällt prioriteringar, vård i livets slutskede, […]

Studenter behöver få träna Etik under klinisk praktik

En central del i den professionella utvecklingen för blivande läkare är att gradvis öka kunskapen om och förmågan att hantera olika etiska problemställningar inom hälso- och sjukvården. Läkarstudenter ska också lära sig att förhålla sig på ett etiskt acceptabelt sätt till såväl patienter, anhöriga och andra yrkesgrupper som till vetenskap och lärande [1, 2]. Grundtanken […]

Att utvecka etisk kompetens – går det?

Läkaren ska förvärva, vidmakthålla och kontinuerligt sträva efter att förbättra sina färdigheter och förhållningssätt under såväl utbildning som yrkesgärning. Det kan röra sig om en strävan att bygga upp förtroende, att skapa goda och sunda relationer, att sätta patientens behov i första rummet, att informera och samtala med patienter på ett bra sätt, att ta […]

Sjukvårdens metoder bör analyseras ur ett etiskt perspektiv

Olika metoder för analys av och beslut om vilka handlingar som är (eller anses vara) etiskt acceptabla finns utarbetade inom bl a ekonomi, filosofi och statsvetenskap. Några exempel på sådana metoder är pro–kontraanalys [1], operationell beslutsteknik [2], beslutsmatristeknik [3], kostnad–nyttaanalys [4] och aktörsmodellsanalys [5]. Ställda inför två alternativ – att relativt ytligt presentera mångfalden av metoder […]

När etiska regler drar åt olika håll

Läkarförbund och läkarsällskap har i Sverige liksom i and­ra länder etikregler som vägledning för sina medlemmar, men det är extremt ovanligt att några åtgärder vidtas om dessa regler inte följs [1]. Reglerna har i vissa fall haft ett stort värde genom att de tagits till utgångspunkt för interkollegiala diskussioner när frågor visat sig svåra att […]

Läkaren som riskanalytiker

Utvecklingen av nya metoder inom gen- och nanoteknik kommer att få återverkningar på hälso- och sjukvårdens organisation. Gentekniken finns redan här, medan nanotekniken ännu inte introducerats i någon större omfattning. Den viktigaste förändringen är att fokus inom vården kommer att förskjutas från behandling till prevention eller från diagnostik av sjukdomar till presymtomatisk diagnostik och screening. […]

Etik i vårdens vardag

Etiken är basen i varje läkares vardag Rurik Löfmark Från läkar­paternalism till patient­autonomiNiels Lynöe, Ingemar Engström, Rurik Löfmark Studenter behöver få träna Etik under klinisk praktik Anders Ågård, Niels Lynöe, Tore Nilstun, Karl Sallin Att utveckla etisk kompetens – går det? Anders Ågård Sjukvårdens metoder bör analyseras ur ett etiskt perspektiv Tore Nilstun, Rurik Löfmark […]