Denna webbplats vänder sig till läkare

Vägen till läkarkompetens kan bli bredare och rakare

En kort artikel som denna gör inte anspråk på att täcka alla de viktiga aspekter på medicinsk pedagogik som man bör sätta sig in i. Urvalet är därför subjektivt men grundar sig på min 30 år långa erfarenhet som lärare och pedagogisk konsult i pre- och postgraduata läkarutbildningar i Sverige, Danmark och Norge samt på […]

Livslångt lärande från novis till expert

Professionell kompetens utvecklas och fördjupas under hela yrkeslivet. Den innefattar inte bara kunskaper och färdigheter utan också läkaryrkets värderingar, vetenskapligt förhållningssätt och personliga egenskaper [1]. Effektivt lärande förutsätter samverkan mellan grundutbildning, AT och ST. Modern utbildning utgår från förväntade studieresultat snarare än från undervisningens innehåll. Under grundutbildningen styrs de studerande av detaljerade kursplaner och täta […]

Kvalitetsbedömningar av läkarutbildningar

Läkaryrket har på bara en generation genomgått stora förändringar – kanske större än de flesta andra yrken. Det gäller den molekylärbiologiska grundvalen för läkarvetenskapen, de tekniska möjligheterna i det praktiska utövandet, förutsättningarna för utövande av läkaryrket i en omställningspräglad hälso- och sjukvårdssektor, nya etiska krav samt ökade förväntningar bland befolkningen på och mera uttalad kritik […]

Svensk läkarutbildning är bra – men kan bli bättre

De svenska universiteten och högskolorna har i jämförelse med många andra länder stor frihet att utforma utbildningarnas innehåll och att välja pedagogiska metoder och examinationsformer. Denna frihet ger möjligheter att pröva nya vägar, vilket kan vara nydanande, förbättra möjligheterna till anpassning till förändringar i vår omvärld och verka kvalitetsdrivande även utanför det egna programmet eller […]

Samverkan lärare-studenter nyckeln till lyckad förändring

Vid Lunds universitet påbörjades 1992 en reformering av läkarutbildningen. De inledande terminerna förändrades radikalt, med införande av problembaserat lärande och tidig patientkontakt, medan de kliniska terminerna endast stegvis utvecklades enligt intentionerna. Integrering mellan utbildningsavsnitt inleddes med stöd av den nya fasorganisationen. Studentaktiverande arbetsformer infördes successivt, också under de senare faserna, och ansträngningar gjordes för att […]

Från ämnesbaserad linje till resultatstyrt program

Vetenskapligt grundad, modern läkarutbildning utgår från de studieresultat som studenterna ska uppnå [1, 2], en utveckling som påskyndats av Bolognaprocessens betoning av förväntade studieresultat. Grundutbildningen bör också planeras mot bakgrund av hur den fortsatta utbildningen fram till specialistkompetens är upplagd [3]. Uppgiften för grundutbildningen är att skapa »medicinska stamceller« med förutsättningar att kunna vidareutvecklas till […]

Om den svåra konsten att skriva bra målbeskrivningar

Att skriva målbeskrivningar är relativt nytt i läkarutbildningar. Länge var det i ämnesbaserade kurser tillräckligt med en välskriven lärobok kompletterad med föreläsningar för att lotsa studenten genom kursen fram till godkänd tentamen. Specialist blev man genom att tjänstgöra som underläkare i ett antal år, tiden delades mellan landstingssjukhus och universitetssjukhus. För ett tiotal år sedan […]

Läkares livslånga lärande

Den medicinska utbildningen är ett kontinuum från grundutbildning via vidareutbildning till fortbildning. För läkaren under utbildning märks ofta ingen skillnad mellan faserna trots att ansvaret är fördelat mellan olika huvudmän. Det är av största vikt att de olika delarna av utbildningen vilar på samma grundläggande principer och samverkar för att ge en adekvat professionell utveckling […]

Livslångt lärande – Ett studentperspektiv

Ett temanummer om medicinskt lärande är av särskilt stort intresse för studenter vid läkarprogrammen och för yngre läkare. Det berör hur vi på bästa sätt kan förberedas för och stödjas i vårt kommande yrkesliv som läkare. Insikter i hur effektivt lärande sker hjälper oss att ställa krav på dem som ansvarar för vår utbildning – […]

Hur ska läkarutbildningen förbättras?

Vivi-Anne Sundqvist, dekanus för utbildning, Karolinska institutet Vilka är dina kommentarer till värderingen av er läkarutbildning? – Vi har ju hållit på med en ny utbildning länge. När utvärderingen kom kändes det som att Högskoleverket utvärderade den gamla utbildningen och inte ser hur mycket nytt som är igångsatt. Hur mycket har ni tagit intryck av […]