Denna webbplats vänder sig till läkare

Arbete, miljö och hälsa – ett 100-års-jubileum

Svenska Läkaresällskapets sektion för arbets- och miljömedicin fyller i år 100 år, och därför har Läkartidningen i detta nummer ett tema om arbets- och miljömedicin. Det var den 19 mars 1907 som arbetsordningen för Svenska Läkaresällskapets sektion för hygien, som den då hette, godkändes efter ett förslag av Ernst Almquist [1]. I detta ämnesområde ingick […]

Sotpartiklar gör luften farlig – igen

En tillbakablick över 100 år, eller bara hälften så länge, visar att synen på luftföroreningarnas hälsoeffekter avsevärt har förändrats med forskningens karaktär och resultat. En hel del hälsokonsekvenser av luftföroreningar som betonats under senare år är dock inte alls nya utan har faktiskt haft sina motsvarigheter långt tidigare. Sotets farlighet länge känd John Graunt konstaterade […]

KOL också en yrkessjukdom

Redan i början av 1950-talet beskevs att yrkesmässig exponering för gas, damm och rök ökar risken för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Då publicerades en brittisk studie av dödlighet i »bronkit« i olika yrkesgrupper baserat på underliggande dödsorsak i dödsbevis. Studien visade att arbetare med dammiga arbeten, tex kolgruvearbetare, smältverksarbetare och stenarbetare, hade ökad mortalitet i […]

Doser från bostad och föda – små men farliga

Den starka svenska forskningen om kemiska hälsorisker och samhällets samsyn kring att åtgärda dem har gett hälsovinster som hittills varit tydligast för arbetsmiljön (tex asbestförbudet och minskningen av exponeringen för giftiga metaller). Ny kunskap beträffande effekter vid låga exponeringar för miljöagens talar emellertid för en betydande sådan potential också i den allmänna befolkningen. Det har […]

Epidemin av belastningsskador i sverige

Under 1980-talet steg antalet anmälda belastningssjukdomar så drastiskt att man talade om en epidemi (Figur 1). Belastningssjukdomar är Arbetsmiljöverkets term för arbetsrelaterade sjukdomar i rörelseorganen. Arbetsskadebegreppet införs En viktig förklaring till denna ökning av anmälningar under 1980-talet var förändringar i arbetsskadebegreppet. Den höga förekomsten av upplevda arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen och det relativt låga antalet […]

Nya åtgärder mot gamla kontaktallergener

Allergiframkallande ämnen i kemikalier, kosmetika och andra konsumentprodukter orsakar ofta allergi och kontakteksem [1-3]. Cirka 15 procent av alla vuxna i Europa beräknas ha kontaktallergi mot något av de vanligaste kontaktallergenerna. I denna artikel beskrivs några av de viktigaste allergenerna och exempel på nya förebyggande åtgärder, liksom allergiförekomsten hos eksempatienter i Sverige (Tabell I) [4]. […]

Hur många larm om hälsorisker är lagom?

Enligt Svensk ordbok har ordet larm två olika betydelser: »signal som anger fara«, respektive »buller/oväsen« [1]. När man talar om larmrapporter är det ursprungligen den första betydelsen man avser. Men frågan är om det inte skett en gradvis förskjutning mot betydelsen buller/oväsen. Säger någon att det finns en ny larmrapport i tidningen är det som […]

Miljö och yrke
som orsak till sjukdom

Läs artiklarna Arbets- och miljömedicinen i centrum Kjell Torén Arbete, miljö och hälsa – ett 100-årsjubileum Kjell Torén, Maria Albin Sotpartiklar gör luften farlig – igen Bertil Forsberg KOL också en yrkessjukdom Kjell Torén, Jonas Brisman Doser från bostad och föda – små men farliga Maria Albin, Staffan Skerfving Epidemin av belastningsskador i Sverige Mats […]

Arbets- och miljömedicinen i centrum

Svenska Läkaresällskapets sektion för arbets- och miljömedicin fyller 100 år 2007, och därför har Läkartidningen i detta nummer ett tema om arbets- och miljömedicin. Arbetsordningen för Svenska Läkaresällskapets sektion för hygien godkändes 1907, och i detta ämnesområde ingick också det som vi i dag kallar för arbets- och miljömedicin och medicinsk mikrobiologi. Därför inleder vi […]