Denna webbplats vänder sig till läkare

Neuropatisk smärta på ny vetenskaplig bas

År 2001 hade Läkartidningen en artikelserie som belyste olika aspekter av ämnet smärtmedicin. Sedan dess har Statens beredning för medicinsk utvärdering publicerat en systematisk litteraturöversikt om långvarig smärta: »Metoder för behandling av långvarig smärta« [1]. Dessutom har internationella rekommendationer för behandling av neuropatisk smärta publicerats, och i Sverige har Läkemedelsverket givit ut behandlingsrekommendationer [2]. Socialstyrelsen […]

Ett gissel som kan lindras!

»Föreställ dig att du lägger handen på en het platta och tvingas hålla den kvar – så upplever jag min smärta.« Med de orden beskrev en patient nyligen sin smärta. Hon hade en postoperativ neuralgi som utvecklats efter ett nedre medellinjesnitt på buken. De postoperativa neuralgierna är bara ett exempel på neuropatiska smärtor (nervsmärtor), som […]

Neuropatismärtans genetik

Patienter med neuropatisk smärta efter olika typer av nervskador utgör ett gigantiskt medicinskt och socioekonomiskt problem på både individ- och samhällsnivå. Till neuropatisk smärta hör medicinska tillstånd där smärta är det primära symtomet, som rizopatier, men neuropatier ses också vid sjukdomar som autoimmunitet (tex MS), metaboliska sjukdomar (tex diabetes), infektion (tex herpes zoster/postherpetisk neuralgi), vaskulär […]

Smärtlindring direkt in i CNS

Intraduralanestesi (i Sverige benämnd IDA) vid icke-cancerrelaterad smärta kopplad till extern eller intern pump är en mycket potent och resurskrävande behandling. Den drivs av specialiserade anestesiologiska eller neurokirurgiska centra. I Sverige finns metoden på några få universitetssjukhus och på enstaka länssjukhus. Internationellt, framför allt i Centraleuropa och Nordamerika, är metoden betydligt mer vanlig. Vanligtvis administreras […]

Antidepressiva, antiepileptika och opioider kan lindra

Behandlingsarsenalen vid långvarig neuropatisk smärta inbegriper såväl läkemedel som elektriska stimuleringsmetoder (tex transkutan elektrisk nervstimulering och ryggmärgsstimulering). Samtliga i dag använda farmakologiska strategier har intressant nog inte primärt utvecklats för behandling av neuropatisk smärta utan för behandling av tex depression eller epilepsi. Smärtområdet har adopterat strategierna delvis till följd av att preparatens verkningsmekanismer, så långt […]

Invasiv neurostimulering vid neuropatisk smärta

Elektrisk stimulering av centrala nervsystemet för behandling av svåra smärttillstånd har varit i bruk sedan 1960-talet. Den vanligaste metoden i dag är elektrisk ryggmärgsstimulering (spinal cord stimulation, SCS). SCS var den första kliniska tillämpningen av portteorin (gate control theory) från 1965 [1], men den var faktiskt inte den första moderna tillämpningen av elektrisk stimulering i […]

Perifer neuropatisk smärta mer utforskad än central

Kunskapsökningen inom området neuropatisk smärta har under de senaste två årtiondena varit påtaglig. Den prekliniska forskningen har sökt klarlägga mekanismer bakom den neuropatiska smärtans uppkomst och underhåll, medan den kliniska forskningen har koncentrerats kring karakteristik av symtom och statusfynd, och mer än hundra randomiserade, kontrollerade farmakologiska behandlingsstudier har publicerats. Något besviket måste man konstatera att […]