Denna webbplats vänder sig till läkare

Framtida cancervård utmanar sjukvården

Handläggningen av patienter med cancer tillhör en av de mest laddade utmaningarna för sjukvården, framför allt då yngre och medelålders individer är drabbade. Patienterna – som ofta upp­lever cancerdiagnosen som ett existensiellt hot – har rätt till empatiskt bemötande, begriplig information och möjlighet till delaktighet i handläggningen av sin cancersjukdom i dess olika faser. Modern […]

Intensiv jakt på medel som slår ut tumörväxt

De nya cancerläkemedel som godkänts de senaste åren har sitt ursprung i den grundläggande cell- och tumörbiologiska forskningen. Två traditioner inom tumörbiologin har visat sig särskilt fruktbara för att ge uppslag till nya behandlingar. Den första traditionen utgår från studier av maligna celler. Studier i denna tradition har övertygande visat att maligna celler kännetecknas av […]

Målsökande läkemedel ger chans till bättre bot

Cancersjukdomarna har klassiskt behandlats med kirurgi och strålbehandling och sedan 1940-talet med ett växande antal läkemedel, främst cytostatika samt hormonellt verkande medel. Under den senaste tioårsperioden har allt fler specifika läkemedel tillkommit som är riktade mot målstrukturer som anses ha stor betydelse för cancercellernas homeostas, proliferation och invasiva förmåga, s k målsökande läkemedel (targeted drugs). I […]

Användning av cancer­läkemedel i Sverige och Europa

Cancer är en av de dominerande orsakerna till sjuklighet och död i Sverige. Varje år drabbas ca 50 000 individer av cancer, och ca 22 000 av dem avlider (Tabell I). Vi räknar med att varannan invånare drabbas av någon cancersjukdom under sin livstid. Cancerbehandling och cancerläkemedel Cancerbehandling i dag är multimodal, inkluderande kirurgi, strålbehandling och ett […]

Farmaka kan bära sig på sikt

Cancer är den vanligaste dödsorsaken, näst efter hjärt–kärlsjukdomar. I Sverige inträffade över 50 000 nya cancerfall år 2006, och ca 20 000 avled i cancer. Cancersjukdomarna svarar för en fjärdedel av den totala dödligheten. Mätt som den totala sjukdomsbördan, som innefattar effekter på både mortalitet och morbiditet, är cancer den tredje största sjukdomen efter hjärnans sjukdomar och […]

Med sikte på målriktad behandling

Sett till total sjukdomsbörda (mortalitet och morbiditet) är cancer den näst största sjukdomsgruppen, efter hjärnans sjuk­­domar. Cancermortaliteten har i flera länder passerat mortaliteten i hjärt–kärlsjukdomar, som minskat till följd av förbättrad prevention och behandling. Cancerbehandling kräver insatser av många olika specialister. Kirurgi, strålbehandling, läkemedelsbehandling och psykosocialt om­händertagande måste samverka för att bästa resultat ska uppnås. […]

Onkologiska läkemedel: Målriktad behandling i fokus

InledningMed sikte på målriktad behandling Nils Wilking Medicinsk kommentarFramtida cancervård utmanar sjukvården Sören Olofsson Klinik och vetenskapIntensiv jakt på medel som slår ut tumörväxt Arne Östman Målsökande läkemedel ger chans till bättre bot Jonas Bergh, Bertil Jonsson Användning av cancerläkemedel i Sverige och Europa Nils Wilking, Bengt Jönsson, Björn Wettermark Farmaka kan bära sig på […]