Denna webbplats vänder sig till läkare

Ortopediska vården varierar över landet

Gapet mellan behandlingsbehov och samhällets förmåga att möta förväntningarna om en aktiv, rörlig ålderdom utan värk kommer att öka. Patientens fria val av behandlingsort, tillsammans med ett troligt avskaffande av stopplagen, vilket leder till ökat privat utbud baserat på efterfrågan, gör tydliga behandlingsriktlinjer och gemensamma indikationer viktiga. I en serie översiktsartiklar redovisar ortopedin den stora […]

Rörelseorganens sjukdomar

Under de senaste åren har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen utvecklat nationella kompetenscentrum för kvalitetsregister inom rörelseorganens sjukdomar, hjärt–kärlsjukdomar och ögonsjukdomar. Kompetenscentrumens uppdrag är att verka för tillkomsten av nya register, skapa synergieffekter i samarbetet mellan registren, vara ett stöd till kliniskt förbättringsarbete med hjälp av registerdata och medverka till att kvalitetsregisterdata blir […]

Axelns sjukdomar

Smärtor i axlar och skuldror är vanligt förekommande. Allander [1] presenterade en prevalens på 15–25 procent hos invånare i åldern 40–60 år i Stockholm. I en nyligen presenterad LO-utredning [2] uppskattas 1,7 miljoner personer i arbetsför ålder ha smärtor från axel och nacke, varav 400000 har svår smärta. Nationell volymstatistik Från Socialstyrelsen har vi fått […]

Ländryggens sjukdomar

Operativ behandling av lumbalt diskbråck, lumbal spinal stenos och diskdegenerativ/segmentell smärta är evidensbaserad. Med bättre patientselektion skulle dock bättre resultat nås. Stora resurser har ägnats denna typ av klinisk forskning. Akuta och absoluta indikationer för kirurgi är cauda equina-syndrom och uttalade pareser, medan smärtindikationen är relativ. Stora skillnader i operationsfrekvens föreligger inte bara i övriga […]

Höft- och knäledens sjukdomar

I Sverige varierar frekvensen av utförda höftprotesoperationer regionalt (Figur 1). Denna snedfördelning har noterats sedan mer än tio år tillbaka i tiden. Betraktar man frekvensen länsvis blir skillnaderna ännu större. Trots justering för ålder och kön utförs dubbelt så många höftprotesoperationer och fyra gånger fler knäprotesoperationer i det län som uppvisar högst jämfört med det […]

Menisk- och korsbandsskador

De medicinska indikationerna för kirurgisk behandling av menisk- och korsbandsskador i knäleden bygger framför allt på symtomatisk behandling. Operation, ålder och risk för artros Avseende meniskskada rekommenderas akut behandling i de fall då reparation är möjlig med sutur eller annan form av refixation. Detta gäller framför allt unga patienter med färsk skada. Vid akut låst […]

Fotsjukdomar

I uppdraget till Nationellt kompetenscentrum för ortopedi (NKO) från Sveriges Kommuner och Landsting ingick att utarbeta indikationer för fotkirurgi. I uppdraget ingick också att ge en lägesbeskrivning av fotkirurgins komplexitet och kompetensstruktur, nationella väntetider till fotkirurgi, antal utförda fotoperationer i hela landet, eventuella samband mellan ersättning och val av vårdform, evidens för kirurgisk behandling, förslag […]

Gemensamma riktlinjer krävs för en rättvis vård

Läs artiklarna i detta nummer Ortopediska vården varierar över landet Lars Lidgren Rörelseorganens sjukdomar Sofia Löfvendahl, Göran Eliasson, Jonas Ranstam, Lars Lidgren Axelns sjukdomar Anders Nordqvist, Hans Rahme, Lennart Hovelius, Mikael Etzner Ländryggens sjukdomar Björn Strömqvist, Rune Hedlund, Bo Jönsson, Tycho Tullberg Höft- och knäledens sjukdomar Johan Kärrholm, Lars Carlson, Christer Strömberg Menisk- och korsbandsskador […]