Denna webbplats vänder sig till läkare

Daglig gymnastik stärker skelettet

Under de senaste 50 åren har antalet frakturer i Sverige närmast fördubblats. En möjlig förklaring till denna ökning är att vi i övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle rationaliserat bort stora delar av den dagliga fysiska aktiviteten. Larmrapporterna duggar tätt: trappor har förvandlats till nödutgångar, bollspel och lek har bytts mot TV- och dataspel, varannan bilresa […]

Lyckat samarbete mellan ortopeden och öppenvården

Andelen äldre i befolkningen ökar, och utvecklingen inom hjärt–kärlmedicinen har dessutom gjort att fler multisjuka överlever längre. En fraktur blir ofta det som stjälper hela systemet. De etiska frågorna kring dessa patienter ligger nu hos ortopederna – som måste ta ett större ansvar för patientgruppen. Behandlingen av benkvalitet måste följa med den medicinska utvecklingen;den åldrande […]

Särskilt vårdprogram för Patienter med höftfraktur

Höftfraktur är en av de allvarligaste frakturerna sett i termer av morbiditet, mortalitet och kostnader. Eftersom antalet patienter med höftfraktur har ökat konsumerar patientgruppen fortfarande 25 procent av samtliga vårddagar inom ortopedin, trots att Ädelreformen flyttat över ansvaret för eftervården till kommunerna – även om det numera kallas boende. Patienter med höftfraktur är gamla och […]

Fall och höftfraktur hos äldre går att förebygga

I Sverige dog år 2000 drygt 1000 äldre personer i fallolyckor – dubbelt så många som i trafikolyckor – och 40700 skadades i fallolyckor så allvarligt att de behövde sjukhusvård; antalet lindrigt skadade kan uppgå till 100000 [1]. Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skada hos personer över 60 år. En tredjedel av personer 60 […]

Osteoporosfakturer

För att få stabilitet som tillåter tidig mobilisering och för att underlätta patientens rehabilitering måste kirurgin vid osteoporotiska frakturer vara atraumatisk, befrämja benets egen läkningstendens och inte förstöra benets biologiska aktivitet. Återställande av anatomi och stabilitet är osteosyntesens hörnstenar. En snabb mobilisering är vital för de gamla och multisjuka frakturpatienterna och minskar riskerna för generella […]

Höftfrakturer – ett enormt folkhälsoproblem

Höftfraktur är en av de allvarligaste effekterna av osteoporos. Vid 50 års ålder är risken att framöver få en höftfraktur 23 procent för kvinnor och 11 procent för män. Enligt Socialstyrelsens registreringar uppkommer 18000 höftfrakturer årligen i Sverige; detta är säkra data, eftersom så gott som alla patienter opereras, och höftfraktur är en av de […]

Mätmetoder i forskning och vardag

Det finns idag flera metoder att mäta benskörhet. Forskningen inom området är lovande, flera intressanta metoder är under utveckling och några kan snart bli tillgängliga för kliniskt bruk. Nedan följer en kort presentation av de olika metoderna och deras betydelse inom diagnostik och forskning. Vid benskörhetsdiagnostik är den vanligast använda metoden DXA (dual energy X-ray […]

Screening för osteoporos kräver samarbete

Osteoporos ger en med åldern ökad frakturincidens, och i Skandinavien har vi den högsta incidensen i världen [1], där cirka hälften av kvinnorna och en fjärdedel av männen drabbas av en fragilitetsfraktur under livet. Om man med screening identifierar riskpatienter kan behandling förebygga framtida frakturer. Screening av riskpatienter är svår, eftersom osteoporos i sig är […]

Riskfaktorer för fraktur och osteoporos

Den kliniska betydelsen av osteoporossjukdom ligger i ökad risk för fraktur i höft, kotor, handled och överarm. Många andra frakturer, som revben och bäcken, är ofta relaterade till osteoporos. Det har länge varit känt att osteoporossjukdom är relaterad till vissa riskfaktorer som låg vikt, ärftlighet för fraktur och rökning. Dessa riskfaktorer för skört skelett har […]

D-vitaminbrist bakom osteoporos

D-vitamin bildas via fotosyntes i de flesta växter och djur som exponeras för solljus. Den huvudsakliga uppgiften för D-vitamin hos däggdjur är att öka absorptionen av kalcium och fosfat i tarmen och tillgodose mineraliseringen av skelettet. Utan D-vitamin absorberas bara 10–15 procent av dietärt kalcium; detta ökar till över 30 procent vid adekvata D-vitaminnivåer. Mängden […]

Benvävnadens omsättning

Huvuddragen i benvävnadens reglering har under de senaste åren kartlagts, och nu utvecklas läkemedel för att minska nedbrytningshastigheten eller till och med återskapa ben [1]. Benvävnaden omvandlas ständigt genom modellering, i vilken benets storlek och grövre morfologi ändras remodellering – en process som svarar för omsättning av skelett och frisättning av kalcium och fosfat. Det […]

Osteoporos – en ärftlig sjukdom

Ärftligheten är den viktigaste faktorn som avgör om en individ utvecklar osteoporos (benskörhet) eller inte. Tvillingstudier har visat att bentätheten, mätt med bendensitometri, varierar avsevärt mindre mellan enäggstvillingar än mellan tvåäggstvillingar. Familjestudier har också visat på en hög grad av ärftlighet gällande bentäthet. Döttrar till kvinnor med osteoporos har lägre benmassa än döttrar till kvinnor […]

Frakturpanoramat i Umeå

Benskörhet är varken en nödvändig eller sällan ens en tillräcklig faktor för att få en fraktur. Vid nästan alla frakturer finns det ett utlösande trauma, som dock kan vara obetydligt. Möjligen är kotkompressioner ett undantag, eftersom de kan uppkomma redan vid fysiologiska belastningar. Kotkompressioner är dock svåra att definiera epidemiologiskt, eftersom många av patienterna inte […]

Osteoporos i Hälsoekonomiskt perspektiv

Hälsoekonomi handlar om hur man kan få ut största möjliga hälsa för tillgängliga resurser. Hälsoekonomiska utvärderingar har blivit ett allt viktigare verktyg i beslutsfattandet vad gäller subventionering av nya läkemedel i Sverige. För att ge vägledning om vilka behandlingar som bör väljas i en viss patientgrupp måste kostnader och hälsoeffekter ställas mot varandra. Ofta är […]

Manlig osteoporos – Ett växande problem

Osteoporos och osteoporosrelaterade frakturer har länge betraktats som ett kvinnligt problem, men även män drabbas. Risken för en medelålders svensk kvinna att under sin livstid drabbas av en eller flera osteoporosfrakturer är ca 50 procent, medan risken för män är ca 25 procent. Livstidsrisken för en 50-årig svensk man att drabbas av en höftfraktur är […]

Epidemiologin för frakturer

Över 200 miljoner individer beräknas lida av osteoporos [1, 2], totalt sett. Cirka 30 procent av postmenopausala kvinnor i USA och EU har osteoporos. År 1990 uppskattades 1,3–1,7 miljoner höftfrakturer ha inträffat i världen, och av dessa drabbade drygt hälften individer i i-länderna [3, 4]. År 2025 beräknas antalet till 2,6 miljoner [4], och 2050 […]

Benskörhetsfrakturer

Tänk tanken att en patient med stroke eller hjärtinfarkt skulle sändas hem från sjukhuset utan någon utredning och behandling av blodtryck, lipider, koagulation, livsstilsfaktorer m m! Det skulle bli en pyramidal skandal! Men det är vad vi ortopeder har gjort och fortfarande på många håll gör efter fragilitetsfraktur – trots att en fragilitetsfraktur är en […]

Behandling av osteoporos kräver samarbete

Läs artiklarna Benskörhetsfrakturer Epidemiologin för frakturer Manlig osteoporos – Ett växande problem Osteoporos i Hälsoekonomiskt perspektiv Frakturpanoramat i Umeå Osteoporos – en ärftlig sjukdom Benvävnadens omsättning D-vitaminbrist bakom osteoporos Daglig gymnastik stärker skelettet Riskfaktorer för fraktur och osteoporos Screening för osteoporos kräver samarbete Mätmetoder i forskning och vardag Höftfrakturer – ett enormt folkhälsoproblem Osteoporosfakturer Fall […]