Denna webbplats vänder sig till läkare

Kranskärlssjukdom utreds och behandlas med fördel via kateter

Koronarangiografi (kontrastundersökning av hjärtats kranskärl) kan i dag genomföras med liten risk för allvarliga komplikationer. Undersökningen ska alltid bedömas i relation till patientens kliniska symtom och fynd. Tekniken för ballongvidgning introducerades 1977 av Andreas Gruntzig och två år senare i Sverige på Karolinska sjukhuset av Alfred Szamosi. I dag är ballongvidgning med inläggning av stent […]

Kateterburen implantation av aortaklaff nytt alternativ till kirurgi

Symtomgivande aortaklaffstenos är en vanlig sjukdom i den äldre delen av befolkningen och förekommer hos ca 3 procent av dem i ålder 65–74 år och hos 4 procent av dem >75 år [1]. Eftersom medellivslängden och därmed antalet äldre ökar förväntas vi få dubbelt så många patienter med tät aortastenos år 2025. Aortastenosen är ofta […]

Mitralisklaff­sjukdom:
»Nu kan vi både öppna och stänga«

Perkutan behandling av mitralisstenos har länge varit en etab­lerad behandlingsmetod, och nyligen har ett flertal metoder utvecklats för att kunna behandla även mitralisinsufficiens med perkutan kateterbaserad teknik [1, 2]. Denna artikel avser att ge en överblick av dagens möjligheter att behandla mitralisklaffsjukdom perkutant. Mitralisinsufficiens Introduktion. Mitralisinsufficiens är det vanligaste klaffläckaget som kräver kirurgisk intervention i […]

Persisterande foramen ovale:
ofarligt fosterminne kan bli hot i vuxna år

Skiljeväggen mellan höger och vänster förmak bildas embryonalt via två strukturer, septum secundum och septum primum. Under fostertiden är dessa blad inte sammanvuxna utan fungerar som en kilventil så att det syrerika blodet från moderkakan ska kunna gå direkt från vena cava inferior till vänster förmak utan att passera lungorna. Vid födseln och närmaste tiden […]

Kateterablation av förmaks­flimmer
bra då läkemedel inte hjälper

Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmrubbningen med en prevalens i befolkningen på ca 1,5 procent. Incidensen är starkt åldersberoende; den ökar snabbt från 60 års ålder och är cirka 10 procent bland personer över 80 år. Förmaksflimmer förekommer oftare hos patienter med samtidig kardiovaskulär sjukdom, t ex hjärtsvikt. Cirka 50 procent av patienterna med flimmer har samtidig […]

Moderna tekniker ger livskvalitet

Hjärt–kärlsjukdom är inte bara den ledande dödsorsaken i Sverige i dag utan förorsakar även kraftigt nedsatt livskvalitet. Många patienter får problem med kärlkramp till följd av akut debuterande kranskärlssjukdom men även av gradvis debuterande sjukdom. Ett annat exempel på hjärt–kärlsjukdom med nedsatt livskvalitet är förmaksflimmer; prevalensen ökar med åldern och är upp till 10 procent […]