Denna webbplats vänder sig till läkare

Screening – en balansgång mellan fördelar och nackdelar

Screening för prostatacancer med blodprovet prostataspecifikt antigen (PSA) har under de senaste två, tre årtiondena varit föremål för debatt. I denna artikel diskuteras screeeningens fördelar och nackdelar. WHO har definierat kriterier för screening Screening har av WHO definierats som »användning av enkla test i en frisk befolkning, för att identifiera individer som har en sjukdom, […]

Patologens roll: ställa diagnosen prostatacancer och avgöra prognosen

Den i dag vanligaste metoden för diagnostik av prostatacancer är histopatologisk undersökning av mellannålsbiopsier tagna med transrektal ultraljudsvägledning. Syftet är att både fastställa diagnos och predicera sjukdomsförlopp i händelse av cancer. Morfologisk undersökning är ett krav för pros­tatacancerdiagnos eftersom övriga undersökningsmetoder har alltför låg specificitet för cancerdiagnostik. Palpabla förändringar i prostata kan förekomma vid granulomatös […]

Radikal prostat­ektomi – den botande kirurgiska behandlingen

År 1853 beskrev kirurgen J Adams i London för första gången ett fall av prostatacancer och sammanfattade rapporten med orden »a very rare disease«. I dag är prostatacancer den vanligast förekommande cancerformen i västvärlden och orsakar i Sverige flest cancerrelaterade dödsfall bland män [1]. Sannolikheten att bota prostatacancer ökar om cancern växer lokalt i prostata […]

Nya utsikter för kurativ strål­behandling av lokalt avancerad cancer

Dagens organanpassade strålbehandlingstekniker innebär att strålvolymen kan designas med millimeterprecision. Minskade marginaler till omgivande vävnad medför att högre stråldoser kan ges till tumören. Behandling ges numera med intensitetsmodulerad strålterapi (intensity modulated radiation therapy, IMRT) [1], intensitetsmodulerad bågterapi (intensity­ modulated arc therapy, IMAT) [2] och bildstyrd strålterapi (image-guided radiation therapy, IGRT) [3]. Dessa tekniker har, i […]

Hoppfullt om avancerad cancer, flera nya läkemedel är på väg

I SBU-rapporten »Massundersökning för prostatacancer« år 1995 betraktades prostatacancer som en icke-kemoterapikänslig tumör. Tidigare resultat i mycket små randomiserade studier hade visat på tumörrespons men inga signifikanta överlevnadsvinster. Fram till mitten av 1990-talet användes i mindre omfattning cytostatika i form av adriamycin, 5-fluo­rouracil (5-Fu), mitoxantron och metotrexat. Läkemedel för första linjens behandling I mitten av […]

Framsteg i spåren efter PSA

Varje år dia­gnostiseras i Sverige ca 10 000 män med pros­tatacancer, som är den vanligaste cancerformen hos svenska män. Samtidigt avlider ca 2 500 svenska män på grund av prostatacancer varje år. Det medför att ungefär var fjärde man med prostatacancer kommer att dö av sin sjukdom, men majoriteten kommer att dö av annan orsak. Detta är […]