Denna webbplats vänder sig till läkare

Alla vägar bär till Rom

Psykoterapeutisk behandling är en självklar del av den psykiatriska behandlingsarsenalen idag. Men det faktum att man kan nå stora synergieffekter i behandlingen även av somatisk sjukdom genom att kombinera somatiska och psykologiska behandlingsmetoder har på senare år allt mer uppmärksammats. Detta har medfört att psykologisk behandling nyttjas inom sjukvården, inte bara inom psykiatrin, utan numera […]

Mindfulness-meditation – nygammal metod för att lindra stress

I en tid när antalet långtidssjukskrivna människor med stressrelaterade sjukdomstillstånd är större än någonsin är det knappast att förvåna sig över att intresset för metoder för att hantera och lindra stress också har vuxit. Många av de metoder som används för stresshantering kommer från andra traditioner än den västerländska medicinen. Flera av dem bygger på […]

Motiverande samtal – bättre än råd

Motiverande samtal har mötts av ett starkt intresse från såväl kliniker som forskare och spridits mellan och inom länder [1, 2]. För en svensk publik gjordes begreppet motiverande samtal tillgängligt år 1988 genom boken »Sju steg till minskat alkoholberoende« [3]. Idag sprids metoden över landet och stora personalgrupper inom socialtjänst, kriminalvård och Statens institutionsstyrelse utbildas. […]

Mycket att vinna på KBT i smärtrehabilitering

De långvarigt smärtsjuka med stort vårdbehov uppskattas utgöra 7 procent av befolkningen [1]. Huvuddelen är patienter med nack–skuldersmärta, rygg-/bäckensmärtor eller generell smärta/fibromyalgi. Långvarig smärta (duration >6 månader) är en »folksjukdom« som medför stort lidande och låg livskvalitet [1, 2]. Täta vårdkontakter och långvarig sjukskrivning leder till höga kostnader för både sjukvården och samhället [2]. Men […]

Lovande terapi vid borderlinestörning

Borderline-personlighetsstörning är en psykisk störning, som kännetecknas av ett genomgående mönster av instabilitet i regleringen av känslor, bristande impulskontroll, relationsproblem och låg självkänsla [1]. En annan benämning är emotionellt instabil personlighetsstörning. Problemen är varaktiga och avviker påtagligt från vad som allmänt sett förväntas i personens sociala och kulturella miljö [2]. Borderline-personlighetsstörning är ofta förenad med […]

Evidensläget: psykoterapi har effekt, men flera frågor är obesvarade

Det finns idag över 250 olika psykoterapier beskrivna i litteraturen och cirka 150 av dessa finns på American Psychological Associations lista över psykoterapier med empiriskt stöd, en Fass för psykoterapi [1]. Idag efterfrågas nästan alltid evidens för att en behandling har önskad effekt, det vill säga att den aktuella behandlingen har utprövats i en kontrollerad […]

Terapeutisk färdighet viktig i primärvården

De flesta personer som söker kontakt med primärvården presenterar kroppsliga symtom. Men det är långt ifrån alla som har entydiga sjukdomar. Många söker för rädsla för sjukdom, och symtomdiagnoser med låg grad av biomedicinsk exakthet är vanligt förekommande. Symtom kan inte entydigt knytas till särskilda sjukdomar och många besvär är självläkande och av övergående karaktär […]

»Teamarbete i sin prydno«

Ända sedan Charlotte Barouma blev färdig läkare hade hon saknat psykologisk kompetens runt sig. När hon för ungefär sju år sedan blev erbjuden att delta i Poppis-projektet i Göteborg svarade hon genast: Äntligen! Och blev nöjd. – Vi behöver inte längre vara rädda för att fråga patienten hur det egentligen står till, för vi har […]

Alla nöjda med psykolog på vårdcentral

Vad gör allmänläkaren med en patient som mår dåligt, inte behöver medicinsk hjälp och heller inte är aktuell för remiss till psykiatrin? På vissa håll finns numera möjligheten att samverka med en psykolog. I framkanten på denna trend ligger Göteborg. Patienterna blir hjälpta, behovet av sjukskrivning, medicinering och läkarkontakt minskar, rent ekonomiskt är det en […]

Interpersonell psykoterapi ovanligt i sverige

Många depressioner utlöses av ett problem i en nära relation. Men även när depressionen har någon annan orsak blir ändå de nära relationerna påverkade. Höna eller ägg – depression och relationer påverkar varandra. Och detta öppnar en väg för behandling. Vi kan inte prata bort depressionen, men relationsproblemen kan vi göra något åt – och […]

Mångfald viktig inom psykoterapin

Läs artiklarna Alla vägar bär till Rom – nåja, i alla fall flera! Margareta Bågedahl-Stridlund Mindfulnessmeditation – nygammal metod för att lindra stress Marie Åsberg, Camilla Sköld, Kristina Wahlberg, Åke Nygren Motiverande samtal – bättre än råd Lars Forsberg Mycket att vinna på KBT i smärtrehabilitering Jan Lidbeck Lovande terapi vid borderlinestörning Gerhard Andersson, Lars-Göran […]