Denna webbplats vänder sig till läkare

Medfödd instabilitet och luxation i höften – handläggning i dag

Höftledsluxation omnämns redan i de första kända medicins­ka skrifterna. Hippokrates (460–370 f Kr) beskrev tillståndet ingående och förstod att det kunde föreligga neonatalt. Dupuytren [1] skrev en omtalad avhandling (1826) i ämnet, men det var egentligen inte förrän Putti [2, 3] och Ortolani [4] runt 1930-talets början rekommenderade tidig diagnos och behandling som intresset för […]

Ponsetimetoden – etablerad ­standardbehandling av klumpfot

Klumpfot (pes equinovarus adductus congenita, PEVA) är en av de vanligaste kongenitala missbildningarna. I Europa är prevalensen 1–2/1 000 födda. I en svensk studie 1995–1996 var prevalensen 1,4/1 000 [1]. I södra Afrika är den 3/1 000 och i Polynesien 6/1 000. Upprepandefrekvensen i samma familj är 1/35. Fördelningen pojkar/flickor är 3:1, och 40–50 procent har bilateral klumpfot. Här […]

Oliklånga eller sneda ben korrigeras bäst under tillväxten

Oliklånga ben (anisomeli), kobenthet (genu valgum) eller hjulbenthet (genu varum) är vanligt förekommande hos både barn och vuxna. Gränsen mellan »normalt« och behandlingskrävande är inte självklar, och det vetenskapliga stödet för när vi ska behandla är bristfälligt. Eventuell underliggande orsak ska alltid klarläggas, men i de flesta fall finns ingen sådan. Kosmetik spelar en roll […]

Neuromuskulära sjukdomar är många men ovanliga

Neuromuskulära sjukdomar är ett samlingsbegrepp för ett stort antal sjukdomar. Gemensamt är en sjukdomsprocess som påverkar antingen framhornsceller i ryggmärgen, perifera nerver, övergången mellan nerv och muskel eller muskulaturen. Traditionellt brukar också multisystemsjukdomar som dystrophia myotonica och mitokondriella myopatier räknas hit [1]. Sjukdomarna kan vara ärftliga eller förvärvade. Exempel på ärftliga sjukdomar är muskeldystrofier, ärftliga […]

God hjälp av modern behandling vid juvenil idiopatisk artrit

Vården av barn med reumatiska sjukdomar har utvecklats mycket under de senaste årtiondena genom tillkomst av nya läkemedel, ökade kunskaper och bättre omvårdnad. I mitten av 1980-talet var det inte ovanligt att vi mötte barn med svåra skador av reumatisk ledsjukdom. Utbytta höftleder, stelopererade fotleder, felställda leder, tillväxthämning på grund av kortisonbehandling, synskada på grund […]

Knäskador vanliga bland idrottande barn

Idrottsskador är vanliga inom barnsjukvården. Skador som orsakas av sport- och idrottsaktiviteter utgör 28 procent av det totala antalet skador på svenska akutmottagningar i åldersgruppen 0–17 år med en topp i åldern 13–15 år, och det är ingen större skillnad i andelen idrottsskador mellan pojkar och flickor fram till 15-årsåldern (Figur 1) [1]. Idrottsskador delas […]

Behandling av spasticitet kan ge bättre vardagsliv

Cerebral pares (CP) är den vanligaste anledningen till att barn och unga i den industrialiserade världen rör sig annorlunda eller har en avvikande motorik jämfört med typiskt utvecklade jämnåriga. Prevalensen är drygt 2 promille bland barn födda i Sverige och 6 promille bland barn inflyttade till Sverige [1, 2]. Sammantaget uppskattas ca 5 000 barn och […]

Positiv utveckling med CPUP

Cerebral pares (CP) orsakas av en hjärnskada som inträffat i fosterlivet, vid förlossningen eller under nyföddhetsperioden. Diagnosen beskrevs först av ortopeden William Little (1810–1894) i London 1843 [1]. Han såg och beskrev också komplikationer i samband med förlossning som en orsak till CP. I Sverige drabbas ett av 400 levande födda barn, vilket gör CP […]

Fler barn kan hjälpas till bättre rörelse

Rörelseorganens sjukdomar hos barn omfattar ett brett spektrum, från tillstånd som de flesta läkare ofta möter till sällsynta sjukdomar vars behandling kräver koncentration till sub­specia­lister. Den kanske vanligaste konsultationen gäller variationer av det normala, som plattfothet, hjulbenthet och inåt­rotation av benen. I de flesta av dessa fall krävs bara en förklaring. För att avgöra när […]