Denna webbplats vänder sig till läkare

Gonorré – ständigt aktuell och alltmer svår att behandla

Gonorré – ständigt aktuell och alltmer svårbehandlad

Förekomsten av gonorré (urogenitalt och extragenitalt) i Sverige har ökat dramatiskt under de senaste 10 åren, och en liknande utveckling ses i många and­ra länder. Oroväckande är att infektionen blir allt mer svårbehandlad.

Med bra strategier kan ökningen brytas

I Sverige har vi under de senaste decennierna sett en minskning av många infektionssjukdomar. Undantag är framför allt infektioner orsakade av bakterier med nedsatt känslighet för antibiotika och sexuellt överförda infektioner. Syfilis och gonorré, som i början på 1990-talet huvudsakligen förekom som importsmitta, har återigen fått inhemsk spridning. Utvecklingen av gonorré i Stockholm beskrivs av […]

Klamydia vanlig orsak till miktionsbesvär

Veckans tema om sexuellt överförda infektioner innefattar inte den absolut vanligaste sexuellt överförda infektionen, kondylom. Vi har valt att i stället lägga fokus på sexuellt överförda infektioner som omfattas av smitt­skydds­la­gen: klamydia, HIV och gonorré. Lagen innebär att vi som läkare är skyldiga att utan kostnad utföra provtagning, erbjuda behandling och genomföra partnerspårning vid misstanke […]

Gonorré ökar kraftigt

Med den nyvunna sexuella frihet som orala preventivmedel medförde under 1960-talet kom också en kraftig ökning av gonorré. Antalet fall av gonorré i Sverige var på 1970-talet ca 20 000/år, vilket kan jämföras med antalet klamydiafall i dag (40 000–50  000/år). Förbättrad diagnostik, behandling och partnerspårning medverkade därefter till en minskning av gonorré. Som ett resultat av rädslan […]

Färre unga Sverigefödda smittade med HIV

De första fallen av aids i Sverige uppmärksammades 1982. Det bakomliggande smittämnet, HIV, hade kommit till Sverige i slutet på 1970-talet och fick i Sverige en initial spridning fram­för allt bland män som har sex med män, injektionsmissbrukare och mottagare av blodprodukter [1, 2]. I mitten på 1980-talet utvecklades antikroppstest som kunde påvisa infektion innan […]

Klamydia och genital mykoplasma: Epidemiologi och risker

­Infektion med Chlamydia trachomatis (C trachomatis) orsakar i första hand cervicit/uretrit hos kvinnan och uretrit hos mannen men kan även ge upphov till uppåtstigande infektion hos både kvinnan och mannen. Hos kvinnan kan C trachomatis ge PID (pelvic inflammatory disease; innefattar endometrit, salpingit och allmän infektion i lilla bäckenet). Som ett resultat av äggledarskada efter […]

Klamydia ökade trefaldigt i Dalarna – hur kunde det ske?

Våren 2006 observerades i flera svenska landsting en minskning av antalet diagnostiserade klamydiainfektioner. Att detta inte var en verklig minskning anade docent Torvald Ripa, Halmstad, som i samarbete med mikrobiolog Peter Nilsson påvisade en muterad klamydiaklon. En deletion på plasmiden, omfattande 377 baspar inom målområdet för två av de tre i Sverige använda diagnostiska klamydia­testen, […]

Klamydiatest via nätet bra alternativ till prov på mottagning

Antalet anmälda fall av klamydiainfektion i Sverige ökade mellan 1999 och 2008 med 151 procent [1]. Ökningen var särskilt uttalad mellan 2006 och 2007 på grund av att en mutant av klamydia inte kunde diagnostiseras med vissa test och därför spreds i hög omfattning [2]. Den viktigaste orsaken till ökningen av klamydia är förändrade sexualvanor. […]

Tonårshjärnan, risk och sex

En paradox med tonårsperioden är att denna blomstrande tid i livet också innehåller en förhöjd risk att förolyckas, skada sig, utveckla psykiska problem och att på ett antal andra sätt råka illa ut: kriminalitet, drogmissbruk m m [1]. Amerikansk statistik anger att tre fjärdedelar av dödsfallen, vanligare bland pojkar än bland flickor, kan ses som sådana […]

Nationell handlingsplan för klamydiaprevention

År 2006 fick Sverige en ny nationell strategi mot HIV/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (propositionen 2005/06:60). I strategin påtalas behovet av att ta fram handlingsplaner för att anpassa strategin till olika riskutsatta grupper. En sådan grupp är ungdomar och unga vuxna med tanke på deras ökade risk för att smittas av klamydia och med […]

Preventiv strategi kan bryta ökningen

Inledning Med bra strategier kan ökningen brytas Anders Blaxhult Medicinsk kommentar Klamydia vanlig orsak till miktionsbesvär Lena Marions Klinik och vetenskap Gonorré ökar kraftigt Christoph Martschin, Göran Bratt, Frida Hansdotter, Gustav Rydvik, Lisbeth Henriksson, Anders BlaxhultFärre unga Sverigefödda smittade med HIV Anders Blaxhult, Malin Arneborn, Anna TörnerKlamydia och genital mykoplasma: epidemiologi och risker Carina Bjartling, […]