Denna webbplats vänder sig till läkare

Multiprofessio­nellt förhållnings­sätt avgörande

Långvarig icke-tumörrelaterad smärta är ett stort problem i befolkningen. Långvarig smärta genererar en hög sjukvårdskonsumtion och är den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning och sjukersättning (vilket beskrivs närmare i detta temanummer). Problemen är många. Det är oftast svårt att överblicka komplexiteten och därmed få ett bra förhållningssätt till patienten. En enda behandlingsmetod leder nästan aldrig […]

Smärtanalys – basen för handläggning av långvarig smärta

Den internationella organisationen för klinik och forskning om smärta, International Association for the Study of Pain (IASP), definierar smärta som »en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada«. Alla former av smärta kan urskiljas i två huvudkomponenter: en diskriminativ sensorisk och en affektiv emotionell. […]

Smärtanalys skapar förtroende patient-läkare

Smärta förknippas vanligen med sjukdom, lidande och död. Uppfattningen av smärtan och smärttröskeln är generell bland människor, men däremot gör kulturella skillnader att människor uttrycker och tolererar smärta olika [1]. Smärta är en subjektiv upplevelse, där det är enbart patienten själv som vet när det gör ont, hur ont det gör och var smärtan upplevs. […]

Viktigt mäta livskvaliteten vid långvarig smärta

Långvarig icke-tumörrelaterad smärta, definierat som smärta som varat mer än 6 månader, är i dag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning och sjukbidrag i vårt land [1]. Cirka 7 procent av befolkningen beräknas ha ett stort vårdbehov på grund av långvarig smärta, som ofta innebär både ett fysiskt och socialt handikapp [1]. Långvariga smärttillstånd är dessutom […]

Sexuell dysfunktion vanligt vid långvarig smärta

Det är väl känt att långvarig icke-malign smärta påverkar olika aspekter av livskvalitet såsom sömn, sinnesstämning, fysisk och social aktivitet samt att patienter inte klarar att vara kvar i arbetslivet. Många får på grund av detta, utöver smärtan, depressionsliknande tillstånd med och utan ångestbesvär [1]. Smärtproblematiken innebär således ett stort lidande för patienten och anhöriga […]

Neuropatisk smärta kan handläggas på tio minuter

Effektiv smärtlindring och palliativ vård är viktiga uppgifter för läkare inom primärvården. Samtidigt har handläggningen av smärtpatienter blivit alltmer komplex, tidspressen har ökat för alla professioner inom vården och de ekonomiska ramarna har blivit trängre. Vården av patienter med långvariga besvär upplevs i många fall som svår och frustrerande. I synnerhet kan det vara svårt […]

Neurostimulering har god effekt vid svår angina pectoris

Svår symtomgivande angina pectoris trots optimal konventionell medikamentell och invasiv terapi definieras internationellt som refraktär angina pectoris. Dessa patienter utgör ett stort kliniskt problem. Ett flertal additiva behandlingsmetoder såsom sk enhanced external counter pulsation (EECP) och stamcellsbehandling har utvecklats och visat symtomlindrande effekt i studier av varierande kvalitet. Neurostimulering i form av sk spinal cord […]