Denna webbplats vänder sig till läkare

Stora framsteg men ännu ingen »BOT«

De senaste decenniernas utveckling inom området ryggmärgsskador har präglats av ömsom vin, ömsom vatten. De optimistiska tongångarna under 1980-talet om nära förestående genombrott i att finna bot har ersatts av mer försiktiga utsagor. Samtidigt har förutsättningarna för effektiv forskning och optimerad vård förbättrats. Skadeprevention har lyfts fram, och incidensen av traumatiska skador har kunnat minskas […]

Behandling av akut ryggmärgsskada

Behandlingen av akut ryggmärgsskadade patienter har, utöver den primära livräddande målsättningen, tre huvudmål: att minimera det neurologiska bortfallet, att påbörja mobiliseringen så snart som möjligt och att genomföra adekvat rehabilitering. Kliniska studier har visat att upp till var fjärde individ som ådragit sig en ryggmärgsskada kan drabbas av ytterligare neurologiska bortfall före ankomsten till sjukhus, […]

Allmänna följdtillstånd och komplikationer

Även »rena« ryggmärgsskador, utan skador på andra organ, leder till betydande och omfattande störningar i funktionen i de flesta av kroppens organsystem. Det uppträder även en bestående, ofta tilltagande, sårbarhet för komplikationer. Symtom och övriga kliniska manifestationer av dessa sekundära tillstånd avviker ofta från det förväntade, såsom de ter sig i normalbefolkningen. Detta utgör huvudargumentet […]

Autonom dysfunktion ska dokumenteras enligt standard

Störningar i autonoma nervsystemet är i många fall en del av symtombilden vid neurologisk sjukdom och skada. Vid stroke kan autonom dysfunktion både spela en patogen roll och vara ett resultat av sjukdomen [1]. Vid Guillain–Barrés sjukdom och ALS (amyotrofisk lateralskleros) finns risk för asystoli [2, 3]. Parkinsons sjukdom [4] och MS [5] är ofta […]

Rehabilitativ neurokirurgi

Funktionsinskränkningen efter en ryggmärgsskada innebär allt från lätta rörelsehandikapp till ett komplett bortfall av motorisk funktion, sensibilitet och autonoma funktioner nedanför skadenivån. Endast en mindre del av de ryggmärgsskadade patienterna är tetraplegiska, men även denna patientgrupp har i regel viss kvarvarande funktion i armarna. Det är enbart ett fåtal individer som drabbas av en så […]

En intakt nerv kan räcka för lyckad frenikusstimulering

En komplett halsryggmärgsskada vid och ovanför fjärde cervikala segmentet är letal om den skadade inte får andningshjälp direkt vid olycksplatsen, eftersom frenikusnerverna, som utgår från C3 C4-nivå, då förlorar den supraspinala kontakten. Trots detta överlever allt fler med höga halsryggmärgsskador. Om skadan sitter ovanför frenikusnervkärnorna kan nerven vara intakt och möjlig att stimulera med en […]

Aktuell forskning kring ryggmärgsskador

År 1911 introducerade Reginald Allen den första moderna försöksmodellen för att djurexperimentellt framkalla en skada mot ryggmärgen. Han var, liksom »neurovetenskapens fader« Santiago Ramón y Cajal, redan vid den tidpunkten medveten om att även sekundära skademekanismer bidrog till det slutliga neurologiska bortfallet efter ett trauma mot ryggmärgen. Stora ansträngningar har sedan dess gjorts för att […]

Ökad kunskap om ryggmärgsskador

Inledning Stora framsteg men ännu ingen »bot« Richard Levi Klinik och vetenskap Behandling av akut ryggmärgsskada Anders Holtz Allmänna följdtillstånd och komplikationer Richard Levi, Sanjay Ahuja Neurologiska följdtillstånd och komplikationer Richard Levi, Sanjay Ahuja Autonom dysfunktion ska dokumeneras enligt standard Ann-Katrin Karlsson Rehabilitativ neurokirurgi Anders Holtz, Mohammad Azizi En intakt nerv kan räcka för lyckad […]