Denna webbplats vänder sig till läkare

Läkaren har en viktig roll i kampen mot tobaksdöden

Varje dag röker eller tuggar mer än 1 miljard människor tobak till följd av sitt nikotinberoende. Varje dag dör 15 000 individer på grund av sitt tobaksbruk. Enligt WHO är tobaksbruket den ledande dödsorsaken globalt. Och dödligheten beräknas öka från drygt 5 miljoner per år i början på seklet till 8 miljoner per år 2030. Av […]

Tobaksberoende är starkt … och svårt att bryta

Det är numera övertygande bevisat att nikotin är den substans i tobaken som huvudsakligen, men inte uteslutande, ansvarar för utvecklingen och intensiteten av beroendet hos den enskilde rökaren/snusaren och för att vidmakthålla bruket av tobak i befolkningen. Nikotin – snabbt eller långsamt upptag kan styras Nikotin tillhör den stora familjen alkaloider, substanser som är vanliga […]

Rökstopp ger snabba hälsovinster

Tobaksrökning är uttryck för ett unikt spritt och hälsovådligt beroendetillstånd. Enligt WHO finns det 1,3 miljarder dagligrökare i världen. De tobaksrelaterade 5,4 miljoner årliga förtida dödsfallen ökar nu snabbt [1]; de 100 miljonerna tobaksrelaterade förtida dödsfallen under 1900-talet kommer att stiga till 1 000 miljoner under 2000–2100, främst i utvecklingsländerna. Allt började i USA år 1880 […]

Läkare första länken i rökavvänjningskedjan

Denna artikel diskuterar läkares roll i det tobaksförebyggande arbetet. Mer än hälften av dem som röker regelbundet under sin livstid dör till följd av detta, och i medeltal dör rökare tio år i förtid. Dessutom innebär rökning (jämfört med icke-rökning) cirka sju levnadsår med sänkt livskvalitet [1]. Rökning i sig borde därmed betraktas som ett […]

Hjälp till rökfrihet inför operation en självklarhet

Rekommendationen i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är entydig: »Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerad rådgivning med tillägg av nikotinläkemedel till personer som röker och ska genomgå operation« [1]. Att uppmana rökande personer till rökstopp före operation är också en av de fyra konkreta obligatoriska åtgärder som Sveriges Kommuner och landsting (SKL) anger i […]

Snusning en kontroversiell folkhälsofråga

För att sammanfatta dagens kunskapsläge för rökfri tobak i allmänhet och svenskt snus i synnerhet måste fler aspekter än enbart vetenskaplig evidens för somatiska hälsorisker diskuteras. Snusfrågan berör även samhällets syn på drogberoende, politiska ställningstaganden till frågan om rökfri tobak i EU och strategier för hur rökningen ska bekämpas. Lagstiftning och regelverk har minskat rökarnas […]

Tobaksrökningen måste bort

Samhällen har de sjukdomar de skapar, påstår medicinska antropologer. Samtidigt konstaterar WHO, OECD och EU-kommissionen att uppemot två tredjedelar av den utvecklade världens åtgärd­bara ohälsa och förtida död beror på ohälsosamma levnadsvanor, varav tobaksrökningen är den värsta. Tobaksrökning medför ökad risk för ett 60-tal dia­gno­ser och är dominerande orsak till många folksjukdomar. Fortsatt tobaksrökning är […]