Denna webbplats vänder sig till läkare

Kikarsikte på ett obekant fält

En nybakad läkarstudent har hundratals yrken att välja bland, men vet så lite om varje. Alla specialiteter ser små ut – utifrån. Som genom en bakvänd kikare. Men att ta sig in i en verksamhet är som att klättra uppför ett berg. På toppen ses en hisnande utsikt. Berg och dalar breder ut sig, alptoppar […]

Många svenskar vill donera – ändå är antalet donationer lågt

Transplantationskirurgi skiljer sig från många andra medicinska verksamheter i det att den viktigaste begränsande faktorn inte är budget eller kompetens utan bristen på organ donerade för transplantation. Detta innebär att verksamheten är helt beroende av individers vilja att donera sina organ efter döden, i vissa fall också i livet. Att behovet av organ är större […]

Blodgruppsinkompatib­la njurar kan transplanteras

På grund av den tilltagande diskrepansen mellan antalet organ från avlidna donatorer och det ökande antalet patienter på väntelistorna har fokus under senare år mer och mer riktats mot att försöka åstadkomma en ökning av antalet transplantationer med levande givare. Ett sådant sätt skulle kunna vara att möjliggöra transplantationer även mellan patienter med inkompatibla blodgrupper. […]

Bättre immunsuppression ger bättre njurtransplantationer

Under de senaste decennierna har resultaten efter njurtransplantation förbättrats i mycket stor omfattning. Det vanligaste sättet att mäta resultaten är att analysera patient­överlevnaden och graftöverlevnaden. Den senare definieras som tillräcklig graftfunktion för att patienten ska vara fri från dialys. Många förbättringar av de kliniska rutinerna kan förmodas ha bidragit till resultatutvecklingen. Till dessa hör mer […]

Fler hjärt­transplantationer än någonsin

Den första hjärttransplantationen i Sverige utfördes i Göteborg 1984 med ett från utlandet donerat hjärta. Under åren närmast därpå utfördes ytterligare 12 transplantationer på samma vis. Med den s k lagen om hjärndöd (SFS 1987:269) som började gälla 1 januari 1988 kunde också svenska donatorer användas. Under åren 1988 till 2011 utfördes 822 hjärttransplantationer i Sverige. […]

Pumpbehandling räddar liv på barn i väntan på hjärttransplantation

Mekaniskt cirkulationsstöd i form av en temporär hjärtpump (ventricular assist device, VAD) har under mer än 20 år använts för barn med behandlingsresistent hjärtsvikt för att minska mortaliteten i väntan på hjärttransplantation [1]. Behandlingen är förenad med betydande risker i form av blödningskomplikationer, stroke, infektioner och pumphaveri. Sedan 1990-talet har dock såväl materialen i pump- […]

Lungtransplantation försvåras av bristen på organ

Lungtransplantation är i dag etablerad behandling för patienter med terminal lungsjukdom. Bristen på organ innebär dock att lungtransplantation utförs i begränsad omfattning [1]. Om man kunde öka organtillgången skulle fler patienter få möjlighet att bli transplanterade och på så vis få ett längre och bättre liv [2]. Dyster inledning Den första lungtransplantationen i världen utfördes […]

Selektionskriterier avgörande vid hepatocellulär cancer

Primär malignitet i levern var en av de första indikationerna för levertransplantation när denna behandlingsmetod etablerades under tidigt 1980-tal. Att med en och samma operation kunna både avlägsna patientens tumör och ge bot för den underliggande leversjukdomen var ett attraktivt koncept. Ofta var det vid hepatocellulär cancer som transplantation erbjöds som kurativ behandling i tidiga […]

Transplantation av pankreas botande alternativ vid typ 1-diabetes

Den första pankreastransplantationen på människa gjordes 1966, och sedan dess har mer än 35 000 pankreastransplantationer utförts i världen med en årlig frekvens av knappt 2 000. Den absoluta majoriteten av pankreastransplantationer utförs på patienter med typ 1-diabetes, medan typ 2-diabetes svarar för bara 6 till 7 procent [1]. Pankreastransplantion brukar indelas i tre kategorier: kombinerad njur- […]

Lovande resultat vid transplantation av tarm

Resultaten efter tarmtransplantation kan i dag anses som mycket goda. Patientöverlevnaden står i paritet med den efter transplantation av andra solida organ som lever, pankreas och lunga [1]. Viktiga orsaker till att resultaten förbättrats är bl a nya immunsuppressiva strategier och ett multidisciplinärt omhändertagande av patienten både inför och efter transplantation [2]. Andra bidragande orsaker är […]

Den transplanterade patienten på vårdcentralen och akuten

Denna artikel är avsedd att vara en hjälp för de läkare som möter transplanterade patienter på akutmottagningar och vårdcentraler. Med allt bättre resultat blir de transplanterade patienterna allt fler. I Sverige har sedan 1964 totalt nära 13 000 patienter njurtransplanterats (Tabell I), och av dessa lever i dag ungefär 4 800 med fungerande transplantat. Nästan lika många […]

Njurtransplanterade med maligna tumörer en växande patientgrupp

Under de senaste decennierna har både patient- och graft­överlevnaden ökat markant efter transplantation [1]. Samtidigt har maligniteter i denna patientgrupp ökat och är på väg att bli den vanligaste dödsorsaken. Medelåldern för organtransplanterade patienter har stigit, vilket utgör en ökad risk för att utveckla maligna tumörer redan vid transplantationen [1]. Förutom de riskfaktorer för cancerutveckling […]