Denna webbplats vänder sig till läkare

Prehospital vätsketerapi och stabilisering vid blödningschock

Vid återställande av cirkulation och stabilisering av patienter i chock måste förlorad vätskevolym ersättas. Under många år var den förhärskande behandlingen att snabbt försöka återställa den cirkulerande volymen med hjälp av kristalloida lösningar. Men chock kan bero på flera orsaker. Intravaskulära förluster som beror på omfördelning av intravasal vätska, som vid septisk chock eller pankreatit, […]

Vad ambulanssjukvården kan lära av militära erfarenheter

Blödning är den huvudsakliga dödsorsaken i ett militärt skadepanorama, och de flesta dödsfall inträffar innan den skadade når en sjukvårdsinrättning. Då kroppsskydd (»skottsäkra västar«) införts som rutin av de flesta reguljära stridande förband är numera extremiteterna den vanligaste skadelokalen [1]. Avsnörande förband, tourniquet Amerikanska förlustsiffror i Vietnam och Somalia anger att 7 procent av dem […]

Initial handläggning avgörande vid svår bäckenskada

Att upptäcka bäckenfrakturer är mycket viktigt vid en första undersökning av en traumapatient [1]. Vid stort trauma har ca 20 procent en bäckenfraktur. Från Tyskland rapporteras att bäckenfrakturer är den tredje vanligaste bidragande orsaken till död vid trafikolyckor. Att tidigt misstänka och korrekt handlägga en bäckenskada är viktigt för att minska blodförlusten – och det […]

Verktyg för kontroll av blödning vid kärltrauma

Senare års betydande utveckling inom kärlkirurgin omfattar även i hög grad hanteringen av traumatiska kärlskador. Framstegen inom diagnostik och endovaskulär teknik har bidragit till nya och effektiva lösningar för handläggningen av kärlskador på detta område [1]. Kärlskada har två huvudsakliga konsekvenser: blödning och ischemi. Blödning står för upp till 40 procent av all traumarelaterad död, […]

ABC om Civila skottskador i extremiteter och kotpelare

Vapenbrott och skottskador är ett problem i de flesta euro­peiska länder. Trots det beskriver merparten av publicerade studier av skottskador handläggning av patienter som skadats i militära sammanhang, vilket oftast inte är applicerbart i fredstid. I Sverige handlar dödsfall till följd av skottskador nästan uteslutande om suicid och i mindre utsträckning om vådaskott med jaktvapen […]

Optimalt omhändertagande vid trauma

Trauma är ett större och mer mångfasetterat hälso- och sjukvårdsproblem än vad man först kan tro. I EU-länderna dör en människa varannan minut på grund av trauma, och för varje avliden drabbas enligt beräkningar två till tre individer av bestående invaliditet. Trauma är den vanligaste dödsorsaken i åldrarna 1–42 år. Inom EU är det den […]

Olycksfall vanligaste dödsorsak hos yngre   

Ordet trauma kommer från grekiskan och betyder »sår«, dvs kroppslig skada genom yttre våld, men associeras ofta av allmänheten till en psykisk påfrestning. Temat i veckans nummer av Läkartidningen fokuserar på det kroppsliga traumat, framför allt de allvarliga ska­dor som man kan möta på samtliga akutsjukhus i landet. Ämnet är viktigt, eftersom olycksfall är den […]

Första livräddande åtgärder vid svåra skador mot torax och buk

I Sverige finns ännu inget nationellt traumasystem med speciellt utvalda traumacentrum dit de svårast skadade ska skickas. Det saknas också nationella kriterier för vilka skador som bör centraliseras. I Stockholm beslutade man dock år 2007 att centralisera de svårast skadade till Traumacentrum Karolinska, baserat på studier som talade till dess fördel, främst för allvarligt trafikskadade […]