Denna webbplats vänder sig till läkare

Ungdomsmedicinens verktyg stöttar i mötet med unga patienter

I Sverige finns en miljon ungdomar i åldern 11–20 år. En av dem är Maria, 15 år. Sedan hon som liten insjuknade i diabetes har hon varit din patient. I dag kommer hon en extra gång mellan de årliga kontrollerna tillsammans med mamma och lillasyster. Besöksorsak: »Trötthet, mag­ont, kräkningar«. 15 år … mamma med … […]

Död och sjuklighet bland unga inger oro nationellt och globalt

Globalt har under de senaste decennierna etiologin till morbiditet och mortalitet bland ungdomar förändrats på ett påtagligt sätt. Tidigare var infektionssjukdomar den största orsaken till sjuklighet och död, medan det numera är sociala, beteendemässiga och miljöbetingade faktorer som ligger bakom merparten av ohälsoproblemen. Detta är principiellt mycket viktigt och innebär att vi har möjlighet att […]

Att hjälpa unga att fatta svåra beslut

Debatten om etiska frågor har varit livlig i den svenska läkarkåren. Men den debatten handlar sällan om de etiska problem som ofta möter oss som arbetar med ungdomar. Vårdpersonal är väl medveten om svårigheterna vid rådgivning, men kunskapen om etisk analys som hjälpmedel saknas ofta. Klassiska etiska frågor handlar om omyndiga ungas rätt att vägra […]

Biopsykosocialt bemötande bra för unga med kroniska tillstånd

Ungdomar med kroniska tillstånd eller funktionshinder är en ökande grupp patienter [1]. Kompetens i basalt icke-sjukdoms­specifikt omhändertagande vid kroniska sjukdomar och funktionsstörningar är ett centralt område inom ungdomsmedicinen och utgör ett viktigt komplement till sjukdomsspecifik kompetens. Det är en utmaning både för den unge att leva med ett kroniskt tillstånd och för läkaren att behandla […]

Unga patienter på sjukhus kommer i kläm

Ungdomsmedicinsk Videnscenter (UMV) etablerades på Rigshospitalet i Köpenhamn år 2008 med syftet att skapa bättre förhållanden för unga personer med kroniska och allvarliga akuta sjukdomar. Rigshospitalets personal har under de tre gångna åren utbildats genom kurser i kommunikation med den unga patienten och om övervakning samt deltagit i ungdomsmedicinska konferenser. Ett nätverk av sjuksköterskor med […]

Skolan kan skapa hälsa

Under ungdomsåren grundlägger individen flera förutsättningar för att nå god hälsa. Ungdomsåren innebär också ett experimenterande för att få erfarenhet av vuxenaktiviteter, ett experimenterande som är nödvändigt för att »bli vuxen«. Detta är ibland förenat med risktagande, och den unge möter många situationer som blir avgörande för huruvida ett gott hälsobeteende väljs eller om ett […]

Alla unga har rätt till sexuell hälsa

»Alla ungdomar tänker jämt på sex, tänk på det!«(Jan Magnus de Maré, skolläkare i Göteborg) Sexualiteten är en stark drivkraft för de flesta människor och en viktig del i att bli vuxen. Under ungdomsåren har sexualiteten alldeles särskilt stor betydelse i identitetsutvecklingen och det sociala samspelet. Unga tränar olika roller och experimenterar för att hitta […]

Ungas hälsa borde utmana och sporra

Ungdomsmedicin är en åldersbaserad specialitet, som omfattar levnadsåren 10–24 år. Någon strikt definition av åldersintervallet finns inte. Åldersbaserade specialiteter karakteriseras av individens biologiska ömtålighet och en kognitiv förändring som gör individen sårbar och i behov av specifikt stöd, oberoende av samtidig existerande sjukdom. I motsats till andra åldersbaserade specialiteter som neonatologi, geriatrik och pediatriken själv […]