Riksstämman är trots ökande konkurrens den i särklass största medicinkonferensen i Norden, med över 15 000 besökare. Var femte läkare besöker riksstämman och de är ganska jämnt fördelade över de olika medicinska specialiteterna.
Riksstämman innehåller även i år ett varierat program med ett brett utbud av symposier, gästföreläsningar och enskilda vetenskapliga presentationer. Svenska Läkaresällskapets mål är att riksstämman skall vara den svenska läkarkårens främsta mötesplats för informationsutbyte över ålders- och specialitetsgränserna liksom ett tvärvetenskapligt forum för presentation av ny kunskap, forskning och aktuella policybeslut.

Det allmänna mötet
Det allmänna mötet, den 30 november 10.15– 12.15, inleds av ordföranden i Svenska Läkaresällskapet, Olle Stendahl, varefter Läkaresällskapets pris till yngre forskare delas ut. Årets pristagare är Katarina Le Blanc, som också kommer att hålla ett anförande om sitt forskningsområde med titeln »Hämning av immunförsvaret med mesenkymala stamceller«.
Därefter följer symposiet »Den nya psykiska ohälsan«, om de moderna diagnoserna och deras bakgrund. Symposiet leds av professorn i psykiatri Marie Åsberg.

Årets tema är »Psykisk hälsa«
Förändringen mot ett 24-timmarssamhälle, minskad sömntid, rollen som curlingförälder, ökat tempo i arbetet – allt bidrar till större belastning på individen. Priset är stressrelaterade sjukdomar, utbrändhet, självdestruktiva beteenden, alienation och ökat våld. Årets tema belyser med ett antal symposier och föreläsningar dessa aktuella frågor.

Gästföreläsare
Över trettio gästföreläsare finns med i programmet. Dessa är ofta världsauktoriteter inom sina respektive områden, och riksstämman är ett utmärkt tillfälle att vidga sina vyer utanför den egna specialiteten. Ämnen som fetmaepidemin, cancerbehandling utan känd tumörlokalisation, framgångsrik läkemedelsbehandling av alkoholism och »tillit« som ett grundämne för läkekonst, är alla exempel på ämnen som behandlas av våra gästföreläsare.

Sjukskrivningsfrågor
Dessa berör såväl allmänhet som läkare. Under fredagen den 2 december uppmärksammar vi detta ämne med tre symposier och två gästföreläsningar:

08.30–10.00, Sal C 8: Arbete och psykisk ohälsa. Ingvar Lundberg
10.30–12.00, Sal B 2/3: Smärta och långtidssjukskrivning. Sjukdom eller systemfel? Jürgen Linder
12.30–14.00, Sal K 1: Sjukskrivning vid psykisk sjukdom. Eva Nilsson Bågenholm
14.05–15.30, Sal K 1: Medical Disability Advisor. Duration guidelines. Presley Reed, USA,
och
Principles over rehabilitation for common health problems in the working population. Gordon Waddel, England.

Fortbildning för allmänläkare
Under rubriken »Fortbildning i samverkan« har sektionen för allmänmedicin i samarbetet med sektionen för dermatologi och venereologi, sektionen för psykiatri och sektionen för smärtlindring komponerat ett fortbildningspaket under riksstämmans tre dagar. Med allmänläkare som primär målgrupp bjuds fortbildning inom Smärtbehandling den 30 november, Sårläkning den 1 december och Psykiatri primärvård den 2 december.

Internationella aidsdagen
Internationella aidsdagen infaller även i år den 1 december. Vi uppmärksammar den kl 13.15–16.30 i sal B 7. Då kommer bl a vår folkhälsominister, Morgan Johansson , att prata om situationen i Sverige och Staffan Hildebrand att ha urpremiär på en film med arbetstiteln »Face of AIDS«.

Konst och Läkekonst
Vi fortsätter på det inslagna temat, att vid Riksstämman presentera program i serien Konst och Läkekonst. I år blir det tre: «Kommer inte kaffet snart« (Karin Stensson och Christer Sjödin), »Galen i opera« (Eddie Persson) och »Som sagt« (Johan Paulsen och Stephan Rössner).


Företagssymposier
Riksstämman bör vara Sveriges ledande mötesplats för kompetensutveckling av läkare och annan sjukvårdspersonal. I detta arbete utgör överenskommelsen om samverkansformer mellan läkemedels- och sjukvårdsföretag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården en hörnsten.
Ett led i det nya samarbetet har varit att inbjuda företagen till att själva anordna eller sponsra symposier/föreläsningar på riksstämman med målsättningen problemorientering i stället för produktorientering. Vid årets riksstämma presenteras nära 100 timmars symposier/föreläsningar under rubriken »företagssymposier« inom fem olika specialistområden.

Mer information:
Gå in på http://www.svls.se

eller

http://www.riksstamman.se/

Vi ses den 30 november–2 december!

Riksstämman 2005 i Stockholm

– Årets tema »Psykisk hälsa«.
– Öppningsmöte »Den nya psykiska ohälsan«.
– Världsauktoriteter – 32 gästföreläsare.
– Fortbildningsprogram för allmänläkare.
– Den stora sjukskrivninsfrågan.
– Internationella aidsdagen – folkhälsoministern in- leder.
– Världspremiär för Staffan Hildebrands aidsfilm.
– Konst & Läkekonst, 3 föreställningar.
– Samverkan industri/akademi för kompetensutveckling.