Bland dessa hade 492 epilepsi, vilket motsvarar 2,3 procent. Det ska jämföras med en matchande kontrollgrupp på drygt 400 000 danskar där förekomsten av sjukdomen var betydligt lägre, 0,7 procent. Efter att forskarna rensat för faktorer som psykisk sjukdom, inkomst, civilstånd och socioekonomiskt status var fortfarande epileptikerna överrepresenterade, men då med dubbelt så hög risk att ta sitt liv som kontrollgruppen.
Epilepsi är en faktor som ökar risken för suicid mer hos kvinnor än hos män visar materialet vidare. En särskilt utsatt grupp är patienter med epilepsi och samtidig psykisk sjukdom – de löper 14 gånger så hög risk att ta sitt liv som normalbefolkningen.
Risken för suicid ökade bland normalbefolkningen hos äldre individer, medan epilepsigruppen uppvisade ett motsatt mönster med minskad risk för suicid hos äldre epileptiker.
Författarna konstaterar att epilepsi kan vara en mycket stigmatiserande sjukdom, som påverkar arbetsliv och relationer och begränsar den drabbade på många sätt, där ett av flera exempel är inskränkta möjligheter att köra bil.
Det är av stor vikt att patienterna får rätt farmakologisk behandling så att de kan undvika anfall i den utsträckning det är möjlighet anser författarna som hoppas att studien ska bidra till att öka medvetenheten om epilepsi och de konsekvenser sjukdomen medför.