Att det förekommer atrofiska hjärnförändringar vid schizofrenisjukdomar har varit känt länge. Det nya är de experimentella studier som visar atrofiska förändringar i hjärnan som direkt kan knytas till neuroleptikabehandlingen. Då författarna säger att volymminskningen »är en inneboende del av sjukdomen snarare än iatrogent framkallad« är det en förhoppning som de tyvärr inte kan stödja med tillgängliga data.
Tvärtom talar studierna för risken av en progressiv hjärnskada som följd av behandling med haloperidol eller olanzapin vid de betingelser och i de doser som prövats.

Antingen ska vi tryggt kunna avföra studierna som irrelevanta för behandlingen, eller måste vi omgående se till att nya producentobundna studier görs. Under tiden kan vi diskutera kloka behandlingsstrategier. Vad säger Socialstyrelsen?