Vi tackar Viktor Madsen för artikeln om den viktiga frågan om AT och därmed nyexaminerade läkares väg ut på arbetsmarknaden. AT är en central del i Läkarförbundets utbildningspolitik. Precis som Viktor Madsen skriver innebär väntetiden till AT att vården bemannas av olegitimerade underläkare utan rätt till handledning. Det är olyckligt både för patientsäkerheten och för den enskilde underläkaren.

Det innebär också svårigheter att komma till rätta med den nationella läkarförsörjningen. Vi instämmer således till fullo i problembeskrivningen och åsikten att staten har ett ansvar för att utforma ett system som fungerar. Läkarförbundet och Sylf har därför efterlyst en ökad statlig samordning kring hela utbildningskedjan för att minska väntetiderna och påskynda genomströmningen. Däremot skulle inte en alltigenom statlig styrning av AT-dimensioneringen leda till en fungerande arbetsmarknad för nyutexaminerade läkare.

I ljuset av de brister som den nuvarande utbildningsstrukturen innebär för både individ och samhälle ställer sig Läkarförbundet och Sylf positiva till de förslag som presenterades i Läkarutbildningsutredningen (SOU 2013:15).

Här föreslås grundutbildningen leda till legitimering. Allmäntjänstgöringen i sin nuvarande form föreslås dock avvecklas, vilket vi ser problem med. Det är viktigt att den funktion som AT i dag har som introduktion till ett självständigt yrkesutövande inte försvinner. Därför förordar Läkarförbundet och Sylf en introduktionstjänstgöring som inledning på specialiseringen.

Dels skulle det innebära att flaskhalsarna i läkarnas vidareutbildning elimineras, dels att alla läkare, oavsett utbildningsland, får möjlighet till samma introduktion till den svenska arbetsmarknaden.

Det skulle också innebära att läkaren är legitimerad och får en helt annan ställning på arbetsmarknaden än den examinerade men icke legitimerade läkaren som väntar på att få göra AT har. Vi har haft möten med såväl Sveriges Kommuner och landsting som Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet om detta.

Bollen ligger nu hos Utbildningsdepartementet. Vi hoppas inom kort att få se konkreta förslag på hur framtidens läkarutbildning ska se ut.

Läs mer:

Väntetiden till AT en flaskhals – staten bör ta över ansvaret