Ja, det är viktigt att få en lösning på brister i arbetsmiljön och att vi kommer tillrätta med tystnadskulturen. Vi instämmer med Jan Halldin, ökad tillit och samverkan mellan anställda och chefer krävs för förändring.

För att vi ska kunna ge patienterna den bästa vården, ständigt utveckla den medicinska behandling vi ger och för att kunna förbättra kvaliteten är det också viktigt att medarbetarna har god kunskap i de rutiner och lagar vi ska följa och rapporterar avvikelser och felaktigheter.

Vi har kommit en bit, men det arbete till förändring vi gör nu kommer att ta tid. Senare i höst kommer sjukhuset att ha ett material där medarbetare och chefer tillsammans kan arbeta med frågor som rör öppenhet och dialog. Sedan i vintras finns en visselblåsartjänst som ett komplement till övriga möjligheter att rapportera felaktigheter och missförhållanden. Vi har också ett väl fungerande avvikelsehanteringssystem där alla anställda ska rapportera avvikelser i vården.

Kulturförändring i en organisation så stor som vår innehåller många aspekter, inte minst ledarskapet. Här har vi en hög ambition och ledarskapsprinciper som att ta ansvar, värdesätta vikten av att uttala sin åsikt men även ge utrymme att lyssna på avvikande åsikter är nödvändiga för en bra kultur. Arbetet har börjat, jag har pratat om det ett flertal gånger internt, men det är en stor fråga som kräver uthållighet av oss i ledningen.

För närvarande fördjupar vi oss i Kjell Asplunds utredning. De slutsatserna blir en mycket viktig del i vårt fortsatta arbete med att förbättra arbetsmiljön i fråga om tystnadskultur, missförhållanden och kvalitetsbrister.

Vad gäller meddelarfriheten specifikt, så vill vi att medarbetare på Karolinska känner till sina rättigheter och skyldigheter. Därför tar också sjukhuset upp detta på olika sätt, men här kan vi säkert bli bättre. Bland annat i introduktionen för nyanställda ingår information om meddelarfriheten som en av flera viktiga punkter. Dessutom vet vi att det allmänt inom sjukhuset finns ett stort intresse för mer kunskap om rättigheter och skyldigheter kring att arbeta inom offentlig verksamhet. Sjukhusets jurister har haft en föreläsningsserie i ämnet, öppen för alla medarbetare, där ingår även frågan om meddelarfriheten.

Det är riktigt att sjukhusets kommunikationspolicy utgår från övergripande kommunikationsmål snarare än medarbetarperspektivet. Policyn är under revidering och här kommer vi att göra ett förtydligande kring meddelarfriheten.

Vi arbetar vidare. Patienter som kommer till Karolinska universitetssjukhuset ska kunna känna sig trygga och veta att vi håller hög kvalitet på vården samtidigt som våra medarbetare har en god arbetsmiljö.