Socialstyrelsen menar i sin replik till min debattartikel »Socialstyrelsen har fel om depression och ångest« att texten i andra länders riktlinjer till stor del överensstämmer med remissversionen av »Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom«. Texten i de tyska, danska och finska riktlinjerna likställer IPT (interpersonell psykoterapi), PDT (psykodynamisk psykoterapi) och KBT. Socialstyrelsen ger PDT 6 på en 10-gradig skala (kan erbjuda) IPT 3 och KBT 1 (bör erbjuda).

Kanada ger för tonåringar både IPT och KBT högsta rekommendationsgrad. Socialstyrelsen anger att vi bör erbjuda KBT (prioritet 2) och kan erbjuda IPT (prioritet 5). För PDT skiljer sig Kanada från Danmark, Tyskland och Finland i att man inte ger PDT lika stark rekommendation som KBT och IPT. De sistnämnda får 1 där PDT får 2. Även om Kanada graderar PDT lägre än KBT och IPT är deras värdering klart mer positiv än den som Socialstyrelsen gör.

För kombinationsbehandling med antidepressiva läkemedel och psykoterapi vid djup depression instämmer Socialstyrelsen i att Danmark har en högre rekommendationsgrad (starkt positiv) än den Socialstyrelsen ger (kan i undantagsfall erbjudas). Man nämner inte att Tyskland, Finland och Kanada anser att psykoterapi bör erbjudas.

Fyra länder är relativt lika men Socialstyrelsen avviker. Socialstyrelsen ger inga sakliga argument för detta, bortsett från att man felaktigt påstår att danskarna använt studier med väntelista som kontroll.

Danskarnas slutsats att patienter med djup depression bör erbjudas psykoterapi som tillägg till antidepressiva baseras på 17 randomiserade kontrollerade studier där patienterna fått antidepressiva läkemedel eller antidepressiva läkemedel i kombination med psykoterapi. Ingen väntelista. Slutsatsen att IPT är lika effektiv som KBT baseras på fem randomiserade kontrollerade studier där patienter fått PDT eller KBT. Ingen väntelista. Slutsatsen att PDT är lika effektiv som KBT baseras på fyra randomiserade kontrollerade studier där patienter fått PDT eller KBT. Ingen väntelista. Danskarna har inte använt några studier med väntelista för att dra slutsatser om olika metoders stöd.

Sammanfattningsvis skiljer sig de fyra riktlinjerna från Socialstyrelsen, som är ensam om att ge KBT högre rekommendationsgrad än någon annan metod och i att inte rekommendera psykoterapi i kombination med antidepressiva läkemedel.