Vi har fått många positiva omdömen och konstruktiva synpunkter gällande våra ABC-artiklar i LT avseende smärtsamma nack- och ryggtillstånd [1, 2]. Johan Hambraeus kritiserar dock i ett debattinlägg (se länk i slutet av artikeln, red anm) vår första artikel, som beskriver orsaker, symtom och utredning av icke-traumatisk nack- och ryggsmärta [1].

Det kan först vara värt att påminna om Läkartidningens syfte med ABC-artiklar: »Medicinens ABC är en artikelserie där läkare under utbildning tillsammans med handledare beskriver vanliga sjukdomstillstånd, procedurer eller behandlingar som en nybliven specialist ska behärska självständigt. Artiklarna ska ge praktisk handledning och spegla aktuell svensk praxis.« Dessutom ska en ABC-artikel »så långt som det är möjligt vara evidensbaserad, det vill säga att uttalandena om prognos, diagnostik eller behandling ska baseras på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag«.

Johan Hambraeus skriver att den första artikeln »baseras på förlegade uppfattningar« – starka ord utan tydlig förklaringsgrund. Jag vill framhålla att ryggsmärta är ett vanligt symtom på såväl ofarliga som farliga tillstånd, och att inte beskriva specifika diagnoser skulle te sig märkligt och inte uppfylla syftet med en ABC-artikel.

Angående ospecifik ryggsmärta skriver Johan Hambraeus att »vi vet var smärtan i ryggen kommer från utifrån epidemiologiska studier«. Detta är i sig motsägelsefullt, då epidemiologiska studier visar på utbredning, inte på patofysiologiska orsaker avseende ett tillstånd. Ännu mer märkligt är det att han för fram en specifik orsak till ryggsmärta som dominerande med hänvisning till ett fåtal studier med mycket måttlig evidens.

Johan Hambraeus för fram radiovågsbehandling för ryggsmärta, en behandling som omsätter stora summor pengar, företrädesvis i länder med privata/försäkringsdrivna sjukvårdssystem. Metoden har enligt en Cochrane-rapport från 2015 lågt till måttligt vetenskapligt stöd för viss effekt [3]. Inom området finns få högkvalitativa studier, men i tre nyligen genomförda randomiserade kontrollerade studier publicerade i välrenommerade tidskrifter påvisas ingen positiv effekt av radiovågsbehandling vare sig vid behandling av fasettleder, SI-leder eller nervgrenar till disk jämfört med kontrollgrupp [4-6].

Att skriva att vi inte satt oss in i modern litteratur med hänvisning till en egen kohortstudie utan kontrollgrupp ger intrycket att egen publicitet företrädesvis eftersträvas. Vidare att uppge »inga potentiella bindningar eller jävsförhållanden« i sammanhanget måste starkt ifrågasättas med tanke på den privata vårdverksamhet Johan Hambraeus driver.

Nack- och ryggtillstånd som orsakar smärta är ett område där högkvalitativ forskning välkomnas, både för att förbättra diagnostik och behandling. Det förtjänar att påpekas att ett professionellt och vetenskapligt förhållningssätt innefattar att inte utsätta patienter för behandlingsmetoder (framför allt inte invasiva metoder) som saknar evidens.

Läs debattartikeln:

Förlegat om smärta i nacke och rygg

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.